Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ст. преп. Анет Арабаджиева

   

телефон: +359 32 659707  

кабинет: 1207  

e-mail: anet2003@abv.bg  

професия: филолог 

дата на раждане: 06.07.1979г. 

Образование:  

• ГПЧЕ,,В. Карагьозов”- 1993-1998 г., диплома за завършено средно образование 

• ПУ ,,Паисий Хилендарски”- 1998-2002 г., бакалавър - ,,Български език и английски език ‘’ 

• ПУ „Паисий Хилендарски” - 2005-2006 г., магистър - ,, Лингвистика и превод'' 

Професионален опит:  

• Септември 2009 г. - преподавател по английски език в катедра Индустриален мениджмънт към Технически Университет - София, филиал Пловдив 

• 2002 - септември 2009 г. – преподавател по английски език в ПГСТ,,П.Пенев”- Пловдив

 

Катедри
Специалности