Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

гл. ас. д-р Калина Камарска

   

Преподавател по Химия,  

главен асистен,доктор 

Научна област:  

Научна област: Електрохимия, златни наночастици, модифицирани електроди, имобилизиране на ензими, биокатализа, биозензори

 

Катедри
Специалности