Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

инж. технолог Донка Ранчева

   

инженер - технолог по химия 

 

Катедри
Специалности