Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

доц. д-р инж. Милчо Ташев

Адрес: Пловдив 4000, ул."Цанко Дюстабанов" 25  

Кабинет:3307 

Телефон:(+359 32)659663 

e-mail:m_tashev@abv.bg 


Образование 

Технически университет Габрово 

специалност – “Технология на машиностроенето и металорежещи машини”  

образователно-квалификационна степен – магистър  

професионална квалификация - магистър-инженер  

образователна и научна степен – доктор 

научна специалност

научно звание - доцент - 2008г. 

научна специалност - 02.01.04 “Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”  

Преподавани дисциплини 

Машинни елементи 

Печатаща и размножителна техника 

Опаковъчна техника 

Област на научните интереси 

 

Катедри
Специалности