Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

доц. д-р инж. Павлинка Кацарова

  Кабинет: 3112 

Телефон: (+359 32) 659636 

e-mail: p_katsarova@abv.bg 


Образование 

Технически университет - София, 1986 г. 

специалност – “Механично уредостроене” 

образователно-квалификационна степен – магистър  

професионална квалификация - магистър-инженер  

образователна и научна степен – доктор 2006 г. 

научна специалност - 02.05.44 "Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физико-химични и биологични величини" 

доцент (2008 г.) - 02.05.13 "Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и геометрични величини" 

Преподавани дисциплини 

Метрология и измервателна техника 

Контрол и управление на качеството  

Уреди за измерване на физико-механични величини 

Изследване и оптимизация на контролно-измервателна техника 

Основи на инженерното проектиране 

Област на научните интереси 

Метрология, уредостроене, технически измервания и диагностика на биосензорните преобразуватели. 

 

 

Катедри
Специалности