Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

доц. д-р Тони Михова

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 


телефон: +359 32 659 714; +359 893 69 06 55  


кабинет: 1214  


e-mail: expert2009@abv.bg 


ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 26.12.1958 г. Пловдив  


Д-р по икономика (1991 г.)  


Доцент по икономика и управление на индустрията (2011г.)  


ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:  

Доцент по икономика и управление на индустрията в ТУ-София, Филиал Пловдив,  

Ръководител катедра "Индустриален мениджмънт"  

Чете лекции по: “Икономика на машиностроенето”; "Икономика на транспорта"; "Икономика на предприятието"; “Мениджмънт на човешките ресурси”; "Организационно поведение”; “Индустриален мениджмънт”; “Авиационен мениджмънт”.  


Експерт по финансов мониторинг на проектите на МСП по ОП"Конкурентоспособност"; 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 


Експерт по изготвяне на анализи, стратегии за регионалното развитие на Южен централен район за планиране, организиране провеждането на Регионалните съвети за развитие на ЮЦРП Областна администрация - Пловдив 


НАУЧНИ ПРИОРИТЕТИ:  

Икономика и управление в сферата на индустрията 

- управление на малките и средни предприятия (МСП); 

- алтернативи за развитие пред предприятията от туристическата индустрия, търговия и други отрасли; 

- управление на МСП в условията на финансово-икономическа криза; 

- европейската практика за управление на МСП и възможностите й за адаптиране към българската действителност; 


Мениджмънт на човешките ресурси 

- проблемите на фирмите, свързани с мотивация на персонала, анализ на труда, планиране, подбор и селекция, заплащане, трудово-осигурителни отношения, обучение и развитие на човешките ресурси; 

- фирмени инвестиции в обучението на човешките ресурси на база на анализ на добрите европейски практики; 

- готовност на МСП за покриване на европейските изисквания по отношение на вътрешната организация на производството, управлението на качеството, здравословните и безопасни условия на труд, опазването на околната среда и СЕ-маркировките; 

- система за развитие и управление на кариерата и механизъм за подбор на човешките ресурси във фирмите. 


Повишаване конкурентоспособността на фирмите в България 

- европейски опит и възможностите, които предлагат Структурните фондове на Европейския съюз за повишаване конкурентоспособността на регионите и организациите; 

- предизвикателствата пред българските фирми за повишаване конкурентоспособността в съответствие с европейските изисквания и  

критерии; 

- готовност на българските мениджъри за ефективно усвояване на средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика – 2007-2013г." 

 

Катедри
Специалности