Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

доц. д-р инж. Златко Златанов

  Образование:  

Висше: строителен инженер, специалност Промишлено и гражданско строителство – конструкции, ВИАС – София 1980. 

Научна степен: доктор, БАН – Институт по Механика, София 2005, научна специалност 01.02.07. Биомеханика. 

 

Научно звание: доцент по Приложна механика, Технически университет - София, филиал Пловдив, 2013. 


Преподавателска дейност:  

ТУ – София, филиал Пловдив,ТК „Джон Атанасов”: Съпротивление на материалите, Механика 1990 – 2008. 

ТУ – София, филиал Пловдив: Механика, Машинознание,Машинна механика, Избрани глави от Механиката, Избрани глави от Динамиката. 2008+ 

 

Катедри
Специалности