Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

гл. ас. д-р Севил Ахмед

   

Главен асистент в Катедра "Системи за управление " ФЕА, 

Технически университет София, Филиал Пловдив 

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

Kaб. 4420  

Лаб. 4407, 4408 

Тел.: 032/ 659 585 

E-mail: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg 

Лична страница: http://cs.tu-plovdiv.bg/ 


Квалификация: 

2013 - Доктор по Системи с изкуствен интелект, Технически университет - София  

2006 - Магистър инженер по Автоматика, Информационна и Управляваща Техника; Технически Университет - София, филиал Пловдив  


Преподавателска дейност: 

Компютърно Интегрирани Производствени Системи - КИПС 

Изкуствен Интелект - ИИ 

Автоматизация на Технологични Процеси - АТП 

Системен Анализ - СА 

Размито Невронно Управление - РНУ 

Моделиране и оптимизация - MO 

Микропроцесорна техника - MПТ 


Научни интереси: 

Моделно предсказващо управление. Невронно-размити структури. Интелигентни системи за управление. Управление на технологични процеси. Вградени системи за управление. 


Текущи научно-изследователски задачи 

Алгоритми за невронно-размито управление. Алгоритми с предсказващо управление. 


Езици: Английски, Турски

 

Катедри
Специалности