Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

гл.ас. д-р Иван Хаджиев

   

Асистент по научна специалност „Електрически апарати” 

Катедра „Електротехника” 

Факултет по електроника и автоматика 

Технически университет – София, филиал Пловдив 


 

Адрес: ул. „Цанко Дюстабанов” №8, Пловдив 4000 

Kабинет 3327А, тел. (+359 32) 659686 

E-mail: hadzhiev@tu-plovdiv.bg 

Образование: 

2012г. – Задочен докторант към катедра „Електрически апарати”, ТУ – София. 

2007г. – Магистър – инженер по „Електротехника”, ТУ – София, филиал Пловдив. 

Научни и професионални интереси: 

Проектиране на електрически апарати; 

Топлинни процеси в електрически апарати и комплектни комутационни устройства; 

Електрически апарати за високо напрежение; 

Компютърно моделиране на полета с метода на крайните елементи. 

Преподавани дисциплини:  

Лабораторни и семинарни упражнения по: 

Електрически апарати – I част; 

Електрически апарати – II част. 

Лабораторни упражнения по: 

Комутационна техника; 

Апаратура за сградна автоматизация; 

Електрически машини и апарати за високо напрежение; 

Числени методи и моделиране на вериги; 

Числени методи и моделиране на полета. 

Езици: Английски и френски. 

Публикации и разработки: 

Съавтор на 3 публикации и 5 научно-приложни разработки. 

 

Катедри
Специалности