Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

гл.ас. д-р Илко Търпов

   

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000  

Каб. 3331 

Тел.: 032 659 689 

e-mail: stsb_plovdiv@abv.bg  


КВАЛИФИКАЦИЯ 

2015 г. – Доктор по научна специалност 05.02. “Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“ 

2008 г. – Магистър инженер по “Електроeнергетика и електрообзавеждане“ 

 

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:  

Лабораторни и семинарни упражнения по:  

Електротехнически материали;  

Материалознание; 

Техническа безопасност; 

ЕОЕС. 


НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ  

Електрически транспортни средства; 

Електрообзавеждане, електрически мрежи и системи;  

Енергетика и eлектроенергийна ефективност. 


ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: 

Руски език 

 

Катедри
Специалности