Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

доц. д-р инж. Румен Митев

 гл. ас. Р. Митев адрес: Пловдив 4000, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 

кабинет: 4220 

телефон: +359 (032) 659 615 

e-mail: rummit@hotmail.com 


Завършва висше образование в ТУ - Габрово. 

Работи като технолог в ЗСМ "Г. Грозев" и ЗАЕ - Пловдив. 

От 1986г. работи в ТУ - София, филиал Пловдив. 


Преподавани дисциплини: 

Управление на производствена техника; Технологични процеси за ММ с ЦПУ 


Област на научните интереси: 

Програмиране и настройка на ММ с ЦПУ; Обработка на сложни повърхнини 

 

Катедри
Специалности