Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

ас. д-р инж. Тодор Петров

 гл. ас. Т. Петров адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4230 

телефон: +359 (032) 659 623 

e-mail: petod@abv.bg 


Завършва висше образование в ТУ-София, специалност ТММОТ. 

От 1983г. до 1987г. работи като технолог в авиоремонтен завод "Г. Димитров" - Пловдив. От 1987 г до 1991 г. е ОТКК по заваряване към поделение на строителни войски в гр. Пловдив. 

От 1990 г. работи като асистент в ТУ - София, филиал Пловдив. 


Преподавани дисциплини: 

Технология на заваряването; Заварени конструкции; Заваряемост на материалите; Металознание; Материалознание 


Област на научните интереси: 

Разработване на технологии за заваряване на изделия; Възстановяване чрез наваряване на износени детайли 

 

Катедри
Специалности