Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

доц. д-р Иван Костов, ръководител на катедрата

Ръководител катедра 

   

Доцент в Катедра “Системи за управление”  

Технически университет София, филиал Пловдив 

4000 Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25 

Каб. 4315,4320 

Тел. 032/ 659 530, 526 

Е-mail: ijk@tu-plovdiv.bg 

Лична страница: ivankostof 


Квалификация  

2004 - Протокол № 4/15.03.2004г. на ВАК – Доцент по Електрозадвижване (Системи за управление на електрозадвижванията), Технически Университет София, Филиал Пловдив  

2003 - Протокол № 4/17.03.2003г. на ВАК – Доктор по Електрозадвижване, Технически Университет София, Филиал Пловдив 

1990 - Протокол № 10/14.06.1990г. на ФС на ФЕА - Асистент по Автоматично управление и регулиране, управление на технологичните процеси (автоматично управление на електрозадвижванията)  

1985 – Магистър инженер по Автоматизация на производството, Технически Университет София  


Дисертация  

Костов И., Защити на електрозадвижвания с асинхронни двигатели, автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен “доктор”, Технически университет - София, 2002, с. 40 


Научни интереси  

Анализ, синтез и проектиране на системи за управление на електромеханични системи и електрозадвижвания. 

Защити в електрозадвижванията. 


Текущи научно-изследователски задачи  

Разработка на развойна платформа за цифрово управление на асинхронно електрозадвижване 

 

Учебници и учебни помагала  

Даскалов Г., И. Костов, К. Кутрянски, И. Ганчев, Основи на електрозадвижването (теоретично и експериментално изследване с ЕИМ), ръководство за лабораторни упражнения, Технически университет - Пловдив, 1992, с. 120. 

Йорданов С., И. Костов, Защити в електрозадвижванията, учебник, Печатна база на Технически университет - София, 1997, с.172 . 

Кутрянски К., И. Костов, Г. Даскалов, Управление на електромеханични системи, ръководство за лабораторни упражнения, Технически университет – Пловдив, 2001, с.115, ISBN 954-8779-26-9. 

Костов И., Г. Даскалов, Проектиране на полупроводникови електрозадвижвания, ръководство за курсово проектиране (решени примери и задачи), Технически университет – Пловдив, 2001, с.106, ISBN 954-8779-27-7. 

Даскалов Г., И. Костов, К. Кутрянски, Електрозадвижване, ръководство за лабораторни упражнения, Технически университет - Пловдив, 2002, с. 136, ISBN 954-8779-36-6. 

Костов И., Системи за управление на електрозадвижванията, ръководство за лабораторни упражнения, Технически университет – Пловдив, 2002, с.93. 

Костов И., Електрозадвижване, учебно помагало, ТУ-Филиал Пловдив, 2007, с.200. 

Костов И., Защити в електрозадвижванията, ръководство за лабораторни упражнения, ТУ-Филиал Пловдив, 2007, с.126. 

Костов И., Електромеханични системи, учебно помагало, ТУ-Филиал Пловдив, 2010, с.120. 

 

Преподавателска дейност: 

Управление на електромеханични системи. 

Системи за управление на електрозадвижванията.  

Проектиране на системи за електрозадвижване.  

Защити в електрозадвижванията.  

 

Езици: Руски, Английски, Немски 

 

Катедри
Специалности