Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

доц. д-р Крум Кутрянски, заместник декан ФЕА

   

Доцент в Катедра "Системи за управление ", ФЕА,  

Технически университет София, Филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

Kaб. 4320 

Тел.: 032/ 659 526 

Е-mail: kkutryanski @ tu-plovdiv.bg 


Квалификация  

2002 - Доцент по Електрозадвижване, Технически университет София, филиал Пловдив  

2000 - Доктор по Автоматизация на производството, Технически университет София, филиал Пловдив  

1985 - Магистър-инженер по Автоматизация на производството, Университет по Хранителни Технологии Пловдив  


Преподавателска дейност  

Технически Средства за Автоматизация - ТСА  

Блокове за Електромеханични Системи - БЕМС  

Логическо Управление - ЛУ  

Енергетика на Електрозадвижванията - ЕЕЗ 


Научни интереси 

Програмируеми логически контролери (ПЛК, PLC). Електорзадвижване (ЕЗ). 


Езици: Английски, Руски

 

Катедри
Специалности