Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

доц. д-р Румен Мишков

   

Доцент в Катедра "Системи за управление ", ФЕА,  

Технически Университет София, Филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

Каб. 4419 

Тел. 659 584 

E-mail: r.mishkov@gmail.com 


Квалификация 

2007 – Доцент по Теория на автоматичното управление, Технически Университет София 

2000 – Доктор по Теория на автоматичното управление, Технически Университет София 

1980 – Магистър инженер по Автоматизация на производството, Университет по Хранителни Технологии Пловдив 


Научни интереси 

Нелинейни, линейни, оптимални, следящи и хаотични системи. 

Синтез на нелинейни наблюдатели чрез трансформация на състоянието в наблюдаемостни и наблюдателни канонични форми.  

Синтез на нелинейни наблюдатели чрез функциите на Ляпунов.  

Синтез на затворени нелинейни адаптивни системи с наблюдатели.  

Управление на нелинейни системи в Хамилтонова форма.  

Устойчивост на нелинейни системи. 


Научни публикации 

Дисертация 

Мишков Р. Л., Наблюдение на нелинейни непрекъснати системи, Докторска дисертация, 2000, Технически Университет София 


Публикации във водещи международни чуждестранни списания 

1. Mishkov R. L., Nonlinear Observer Design by Reduced Generalized Observer Canonical Form, International Journal of Control, Vol. 78, No. 3, 2005, pp. 172-185 

2. Mishkov R. L., Generalization of the Formula of Faa di Bruno for a Composite Function with a Vector Argument, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 24, No. 7, 2000, pp. 481-491 

3. Proychev T. P., Mishkov R. L., Transformation of Nonlinear Systems in Observer Canonical Form with Reduced Dependency on Derivatives of the Input, Automatica, Vol. 29, No. 2, 1993, pp. 495-498 


Текущи научно изследователски задачи 

Синтез на оптимални следящи системи за управление на ъгловото положение на спътници и манипулатори. 

Синтез на нелинейни наблюдатели чрез трансформация на състоянието в обобщена наблюдателна канонична форма. 

Синтез на оптимални стохастични нелинейни наблюдатели. 


Преподаване: 

Теория на управлението 3 част 

Теория на управлението 2 част 

Компютърно симулиране  


Езици: Английски, Руски 

 

Катедри
Специалности