Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

доц д-р Албена Танева, ръководител на специалност "Индустриално инженерство"

   

Доцент в Катедра "Системи за управление " ФЕА, 

Технически университет София, Филиал Пловдив 

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

Kaб. 4420 Лаб. 4409 

Тел. 659 585 

Е-mail: altaneva@tu-plovdiv.bg 

Лична страница: www.amtd.hit.bg 

 


Квалификация: 

2012 - Доцент по "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника" 

2005 – Доктор по Автоматика, Технически университет – София, филиал Пловдив  

1998 - Магистър-инженер по Автоматика, Технически университет – София, филиал Пловдив  


Дисертация: 

Специалност:“Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ 

Тема: „Адаптивни невронно-размити алгоритми за управление на технологични процеси“ 


Преподаване: 

Компютърно Интегрирани Производствени Системи - КИПС, 

Изкуствен Интелект - ИИ,  

Системно Проектиране - СП, 

Автоматизация на Технологични Процеси - АТП, 

Системен Анализ - СА,  

Разпределени Системи за Управление - РСУ 

Програмируеми Логически Контролери -ПЛК 

Практикум по информатика 


Научни интереси: 

Размито и невронно управление. 

Алгоритми за невронно-размито и предсказващо управления.  

Програмируеми логически контролери (ПЛК).  

SCADA системи.  

Управление и контрол на качестовото 


Текущи научно-изследователски задачи 

Алгоритми за управление с използване на невронно-размити структури. 

Разпределени системи за управление. 


Учебници и учебни помагала: 

Топалов A., М.Петров, Н.Шакев, A.Танева, Учебник по „Методи на изкуствения интелект в системите за управление. Част II. Приложение на невронните мрежи”. Технически университет София, 2011, p. 162. ISBN 978-954-438-801-0. 

Петров М., A.Топалов, A.Танева, Н.Шакев Учебник по „Методи на изкуствения интелект в системите за управление. Част I. Размита логика и управление”. Технически университет София, 2009, p. 158. ISBN 978-954-438-801-0. 

Петров М., Д.Цанкова, И.Ганчев, А.Танева, Ръководство за лабораторни упражнения по „Оптимизация на производствени системи”(Компютърно интегрирани производствени системи). Издание на Технически университет София, филиал Пловдив, 2002, p. 97, ISBN 954-8779-34-Х. 


Научни публикации: 

2012-2013 

Ahmed S. M.Petrov, A.Taneva, Y.Todorov, Nonlinear Model Predictive Control of an Evaporator System Using Fuzzy-Neural Model. Preprints of the IFAC Workshop on “DYNAMIC AND CONTROL IN AGRICULTURE AND FOOD PROCESSING, Plovdiv, Bulgaria, DYCAF 13-16 June, 2012, pp. 187-192, ISBN 978-954-9641-53-0 

Taneva, A., M. Petrov, G. Sorokov, Industrial Network for Telecontrol, Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 19, Book 1, 2013, International Conference Engineering, Technologies and System pp.23-26, ISSN 1310-8271, vol.19, book 1, 2013, TechSys 

Taneva,A., S. Ahmed, M. Petrov Data acquisition and telecontrol with panasonic equipment, INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2013, FA Anniversary “50 YEARS EDUCATION IN INDUSTRIAL AUTOMATION“ June 14 - 16, 2013, Sozopol, Bulgaria, pp. 283-290, ISSN 1311-0829 

Ahmed S., A. Taneva, M. Petrov, I. Ganchev, “Self-Tuning Fuzzy PID: Real Time Control Applications”, International Conference “Automatics and Informatics’2013” Sofia, Bulgaria, 3 - 8 October 2013, pp. I-79-I-82 

Ahmed S., M. Petrov, A. Taneva, Y. Todorov, Nonlinear model predictive control of an evaporator system using fuzzy-neural observer, In Proceedings of the International conference “Food Science, Engineering and Technologies’2013 ” University of Food Technologies - Plovdiv, Bulgaria, Vol. LX, pp. 57-62, ISSN 1314- 7102, 2013  


Езици: Английски, Руски 


А.I. Адаптивна Невронно-Размита структура за реализиране на предсказващо управление 


A1 Petrov M., S.Ahmed, A.Ichtev, A.Taneva. Fuzzy–Neural Model Predictive Control of Multivariable Processes. Chapter in the Book “Advanced Model Predictive Control”. Edition of the InTech Open Access Publisher, 2011, p. 26, ISBN 978-953-307-687-4. 

A2. Petrov M., S.Ahmed, A.Taneva, Y.Todorov. Fuzzy Model Predictive Control of a MIMO System. Proceedings of Anniversary Scientific Conference “40 Years Department of Industrial Automation“, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, 18 March 2011, pp. 45 – 48. ISBN 978-954-465-043-8. 

А3. Petrov M., S.Ahmed, A.Taneva, A.Ichtev. Model Predictive Controller Applied to Level Control. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, October 1 – 4, 2009, Sofia, Bulgaria. pp. VI-37 - VI-40. ISSN 1313-1850. 

A4. Petrov M., A.Taneva, T.Puleva, S.Ahmed. Parallel Distributed Neuro-Fuzzy Model Predictive Controller Applied to a Hydro Turbine Generator. Proceedings of the Forth International IEEE Conference on "Intelligent Systems", Golden Sands resort, Varna, Bulgaria, 6 - 8 September, 2008, IEEE Catalog Number CFP08802-PRT, Vol. I, pp. 9-20 - 9-25, ISBN 978-1-4244-1740-7. 

A5. Chitanov V., A.Taneva, Algorithm with Fuzzy-neural model predictive control for optimization of the temperature of the polymer reactor mixture, Proceedings of CEEPUS WEB Summer School 2007 - "Informatics Systems in Automation",[CD-ROM], University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 14th - 28th September, 2007, Maribor, Slovenia, ISBN 978-961-248-054-7. 

A6. Petrov M., A.Taneva, I.Ganchev. Fuzzy Model Predictive Control Algorithm, Case Study. First International Symposium ADVANCED MODEL PREDICTIVE CONTROL. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS ’07, October 3 – 6, 2007, Sofia, Bulgaria. pp. I-9 - I-12, ISSN 1313-1850. 

А7. Petrov M., I.Ganchev, A.Taneva, M.Terzyiska. Nonlinear Model Predictive Control of an Evaporator System: Case Study. Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13, Based on the Anniversary Scientific Conference’ 2006, Bulgaria, pp. 205 -215, ISSN 1310-8271. 

А8. Taneva A., M.Petrov, I.Ganchev. Neuro-Fuzzy Algorithm for MBPC: REAL Time Application. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS ’04, October 6-8, 2004, Sofia, Bulgaria, pp.195-198, ISBN 954-9641-39-2. 

A9. Taneva A., M.Georgieva, Predictive controller applied to the nonlinear plants, Научна сесия „Техника, аграрни науки и технологии, 24.10.2003, публикувана в Сборник Научни трудове от сесия на Съюза на учените в България, Серия В. Техника и технологии, тoм III, 2004, Пловдив, България, pp.15-20, ISSN 131 1-9419. 

A10.Petrov M., I.Ganchev, A.Taneva. Fuzzy Model Predictive Control of Nonlinear Processes. Proceedings of the International Conference on "Automation and Informatics '2002", Sofia, Bulgaria, 5 - 6 November, 2002, pp. 77-80, ISBN 954-9641-30-9. 


 

Б.I. Проектиране и изследване на размити регулатори, наподобяващи ПД, ПИ и ПИД закони за управление. 


Б1. Taneva A., S.Ahmed, M.Petrov, I.Ganchev. Real-Time Implementation of Temperature Control Process. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011, Based on the International Conference “Engineering, Technologies and Systems TechSys 2011”, pp. 43-48, ISSN 1310-8271. 

Б2. Petrov M., A.Taneva, I.Ganchev. Fuzzy PID Controller Design in MATLAB Environment. IV Workshop Computer Aided Education in Systems and Control. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS ’07, October 3 – 6, 2007, Sofia, Bulgaria, pp. IV-57 - IV-61, ISSN 1313-1850. 

Б.Проектиране и изследване на невронно-размити структури за моделиране и управление.  


Б3. Taneva A., M.Petrov, I.Ganchev. Hybrid PID Control Algorithms for Nonlinear Process Control. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, VOL. 62, NO. 3, 2011, pp. 147–152, ISSN 1335-3632. 

Б4. Petrov M., A.Taneva, T.Puleva, E.Garipov. Parallel Distributed Fuzzy PID Control of Hydro Turbine Generator. Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on FUZZY SYSTEMS (FS’08), May 2-4, 2008, Sofia, Bulgaria, pp. 73 - 78. ISBN 978-960-6766-56-5, ISSN 1790-5109. 

Б5. Taneva A., M.Petrov, I.Ganchev, I.Ivanov. Fuzzy Control of a Nonlinear MIMO Plant. Proceedings of CEEPUS WEB Summer School 2007 - "Informatics Systems in Automation",[CD-ROM], University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 14th - 28th September, Maribor, Slovenia, 2007, ISBN 978-961-248-054-7. 

Б6. Taneva A., M.Petrov, I.Ganchev. Fuzzy Control of an Evaporator System. III International Symposium BIOINFO’07. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS ’07, October 3 – 6, 2007, Sofia, Bulgaria. pp. III-61 - III-64. ISSN 1313-1850. 

Б7. Taneva A., M.Petrov, I.Ganchev. Modified Fuzzy PID Control Algorithms for Nonlinear Process Control. Proceedings of the International Conference 'ISAC 2006' on "Modern Trends in Control", Kosice, Slovak Republic, 15 - 30 June 2006, pp. 275 – 288, ISBN 80-969224-6-7. 

Б8. Georgieva M., N.Petkov, M. Petrov, A.Taneva. Internal Fuzzy Neural Model for PID Control Tuning. Preprints of the International Summer School on "Control Theory and Applications", Graz, Austria, 1 - 14 September, 2004. 

Б9. Georgieva M., M.Petrov, A.Taneva. RLS Method for Training of TS Fuzzy Neural Model. Preprints of the International Summer School on "Control Theory and Applications ", Graz, Austria, 1 - 14 September, 2004. 

Б10. Petrov M., I.Ganchev, A.Taneva. Fuzzy PID Control of Nonlinear Plants, Preprints of the International Summer School on "Automation'2002", Split, Croatia, 16 - 29 June, 2002. 

Б11.Taneva A., M.Petrov. Review and Comparative Analysis of Conventional PID and Fuzzy PID Controller. Journal of the Technical University at Plovdiv, Bulgaria, "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 9, 2000 - 2001, pp.95 -106, ISSN 1310-8271. 


Б.III. Системи с програмируеми логически контролери. 


Б12.Taneva A., M.Petrov. Real –Time Monitoring and Control Through the Internet. Proceedings of „ICSC–EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING APPLIED IN COMPUTER AND ECONOMIC ENVIRONMENTS”, EPI Kunovice, Czech Republic. January 22, 2010, pp. 147-152. ISBN 978-80-7314-201-8. 

Б13.Vranovski J., A.Taneva. Embedded systems for Real Time process control applications, Journal of the Technical University - Sofia, branch Plovdiv International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys '2009, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 14, 2009, BULGARIA,pp.175-180, ISSN 1310-8271. 

Б14.Danev C., Y.Madankov, A.Taneva, M.Petrov, I.Ganchev. PLC Control of Pneumatic Robot manipulator. Proceedings of CEEPUS Summer School 2008 – “Autoamtic Control for the 21. Century”, University of Split, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, Split, Croatia, 29th June – 13th July, 2008. 

Б15.Taneva A, M. Petrov, Iv. Ivanov, M. Poryazov. WEB Based Application and PLC’s Communication for Monitoring and Control. Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13, 2006, Based on the Anniversary Scientific Conference’ 2006, Bulgaria, pp. 199 -204. ISSN 1310-8271. 

 

Катедри
Специалности