Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки - Ръководител катедра

 доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки Роден през 1952 г. в гр. Пловдив.  

Завършва висше образование през 1978 г. в гр. Габрово по специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.  

Научната степен „доктор” придобива през 2001 г. по научна специалност с шифър 02.01.04 „Теория на механизмите, машините и АЛ”.  

Научното звание „доцент” му е дадено през 2005 г. по научна специалност “Приложна механика”.  

През 1978 г. работи във „ВРЗ”-Карлово. От декември 1978г. постъпва на работа във ВМЕИ-Габрово, като асистент в катедра ТМММ. През 1989 г.постъпва на работа в ТУ-София, филиал Пловдив, като асистент в катедра МУ. 

Чете лекции по следните дисциплини за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър”: Теория на механизмите и машините; Машинни елементи и механизми; Елементи и механизми на мехатронни системи; Фино-механична техника; Печатни машини I.  

За ОКС „магистър” чете лекции по дисциплини: Проектиране на елементи и механизми в КИТ; Оптимизиране и изследване на КИТ.  

Работил е по синтез и анализ на лостови, гърбични и зъбни механизми.  

Занимава се и с разработка и изследване на лостови, гърбични и зъбни механизми.  

 

За контакти:  

E-mail: n_petr@tu-plovdiv.bg  

n_petrishki@abv.bg  

Сл. телефон: +359 32 659 517 

Кабинет: 4109 

GSM: 0888 643061  


Личен сайт: http://ept.hit.bg/  

 

Катедри
Специалности