Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

ас. инж. Георги Атанасов

 гл.ас. инж. Георги Русев Атанасов Служебен адрес:  

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” 

Техн. Университет София – филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” №25 

Пловдив 4000, България 

Тел.: +359 32 / 659 590  

Лаборатория: 4404; Кабинет: 4403 

Използван чужд език при кореспонденция - руски, френски, английски. 

Сфера на научни интереси и изследвания - машинни елементи, приложение на CAD/CAE в машиностроенето, проектиране на боеприпаси и други. 

Преподавани дисциплини: "Приложна геометрия и инженерна графика", "Техническо документиране", "Машинни елементи" - курсов проект и лабораторни упражнения, "Проектиране на боеприпаси" и други. 

 

Катедри
Специалности