Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

ас. инж. Димитър Георгиев

 гл. ас. инж. Димитър Георгиев  

Служебен адрес:  

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” 

Техн. Университет София – филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” №25 

Пловдив 4000, България 

Тел.: +359 32 / 659 590  

Лаборатория: 4402; Кабинет: 4403 

Използван чужд език при кореспонденция - английски, руски, чешки. 

Сфера на научни интереси и изследвания - техническа оптика, приложение на CAD в машиностроенето, проектиране в машиностроенето и други. 

Преподавани дисциплини: "Оптика и оптични уреди", "Машинни елементи" , "Приложна геометрия и инженерна графика", "Техническо документиране" и други. 

 

Катедри
Специалности