Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

гл.ас. д-р инж. Димитър Димитров

 гл.ас. инж. Димитър Николов Димитров Служебен адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

Катедра "Машиностроене и Уредостроене", Факултет МУ  

Технически Университет София - филиал Пловдив 

кабинет: 3212; 

Лаборатория: 3211, 3115;  

телефон: +359 32 659 658;  

GSM 0895 587 288  

e-mail: ddimitrov_tu@abv.bg 

Използван чужд език при кореспонденция - руски, английски. 

Научно звание: - главен асистент  

Сфера на научни интереси: - Машинни елементи и механизми, Метрология и измерване на физико-механични величини.  

Преподавани дисциплини: Метрология и измервателна техника - ІІ-ра част, Фино-механична техника, Машинни елементи, Инженерно проектиране, Машинни елементи и механизми  


 

 

 

Катедри
Специалности