Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

ас. инж. Здравко Витларов

  Служебен адрес:  

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” 

Техн. Университет София – филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” №25 

Пловдив 4000, България 

Тел.: +359 32 / 659 660  

E-mail: z_vitlarov@dir.bg 

Кабинет: 3216 

Използван чужд език при кореспонденция - английски, френски и руски. 

Сфера на научни интереси и изследвания - проектиране в машиностроенето, приложение на CAD/CAE в машиностроенето, технически измервания, точност на измервателните устройства и други. 

Преподавани дисциплини: "Точност на измервателните устройства", "Машинни елементи" - курсов проект и лабораторни упражнения, "Приложна геометрия и инженерна графика", "Техническо документиране", "Изследователски проекти" и други. 

 

Катедри
Специалности