Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

ас. инж. Мария Самарджиева

 гл.ас. инж. Мария Борисова Самарджиева Служебен адрес:  

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” 

Техн. Университет София – филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” №25 

Пловдив 4000, България 

Тел.: +359 32 / 659 661  

Кабинет: 3218 

Използван чужд език при кореспонденция - руски. 

Сфера на научни интереси и изследвания - техническо документиране, проектиране в машиностроенето и други. 

Преподавани дисциплини: "Техническо документиране" и други. 

 

Катедри
Специалности