Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

доц. д-р Владимир Иванов

   

телефон: 032 659 703 

кабинет: Център по предприемачество - 1203, кат. ИМ - 1215 

e-mail: vivanov@abv.bg 


Ръководител на Центъра по предприемачество към ТУ-София, филиал Пловдив 

Образование  

2017 г. - доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление); 

2015 г. - ОНС "доктор по икономика"; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление); 

1982 - Икономика на промишлеността - магистър; Висш институт за народно стопанство – Варна. 

Допълнителни квалификации  

2000 - Регионално развитие и Европейски структурни фондове - ITS & British know-how Fund; 

1998 - Финансов мениджмънт и Управленско счетоводство, Малък бизнес и предприемачество - Sheffield Hallam University; 

1998 - Eфективният мениджър - Нов български университет – Училище по мениджмънт; 

1992 - New Venture Analysis and Development - University of Delaware & Bulgaria Coalition; 

1992 - Финансов мениджмънт - University of Delaware & Bulgaria Coalition; 

Професионален опит 

декември 1988 - до момента: преподавател по икономика и управление на предприятието, катедра Индустриален мениджмънт, Технически университет София - филиал Пловдив; 

1985 - 1988 - Институт по лагери и лагерни възли (ИЛЛВ) - ВМЗ Сопот - научен сътрудник, научен секретар на ИЛЛВ; 

1982 - 1985 - Институт по цветна металургия - Пловдив - научен сътрудник; 

Друга информация 

Участие в национални и международни проекти - извадка: 

1. Проект “Подпомагане на местния потенциал” на ITS – Лондон и ВШИМ – ТУ София, филиал Пловдив, финансиран от Министерството за международно развитие на Великобритания – 2000 – 2002 – краткосрочен експерт; 

2. Проект БУЛ/00/02 – “Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата” в раздел “Изграждане на Интернет центрове” - 2002 г. 

• оценител на на проекти 

• ръководител първоначално обучение на персонала на Интернет-центровете; 

3. Проект “ Преструктуриране и развитие на ТЕЛЕТЕК ООД” – 2002 г. – член на екипа; 

4. Проект “Обществени компютърни и комуникационни центрове” на USAID, изпълняван в България от Academy for Educational Development – Вашингтон – 2001 –2002 г.;  

• заместник – директор; 

• административен и финансов мениджър. 

5. Проект “Развитие потенциала на община Златоград - Партньорски модел за професионално обучение и стимулиране на предприемачеството” (в рамките на програма ФАР - BG 9915.01 “Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост (ПЗРМСП)”) – написване на проекта, подготовка, организация и провеждане на обученията;  

6. Проект „Тракийско бизнес сътрудничество” - ФАР - Трансгранично сътрудничество - BG 2004/016-782-01.02.01-16 – община Димитровград – 2007 г. – консултант - подготовка на учебно помагало и провеждане на обучения по бизнесплан; 

7. Януари 2007 – юли 2008 – Административен отговорник на Център по предприемачество към ТУ-София, филиал Пловдив, реализиран съгласно договор № 228/20.12.2006г., в рамките на проект на министерство на икономиката и енергетиката “Създаване на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България”; 

8. Консултантски услуги по финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (ваучерна схема) от МИЕ – проект PRJ-39_MC08 на тема „Предпроектно технико-икономическо проучване на текущото състояние на световния пазар на цифрови електронни преобразуватели на честота за управление на електрозадвижвания с асинхронни електродвигатели” по договор № 185/02.10.2008г. между Комеко АД и ТУ–София – член на екипа;  

9. Проект “Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по задание на община Ямбол по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG 161/3.1-03/2010 – „Подкрепа за развитието на туристически атракции” в рамките на Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2011 г. – изготвяне на финансов анализ на проекта; 

10. Декември 2011 – в момента – Ръководител на Център по предприемачество към ТУ-София, филиал Пловдив, реализиран съгласно договор № 135/09.11.2009г., в рамките на проект на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма “Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България”. 


 

Катедри
Специалности