Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ас. инж. Николай Катранджиев

   

телефон: +359 32 659715 

кабинет: 1215  

e-mail: nikolayk@tu-plovdiv.bg  

Дата на раждане: 28.03.1960 г. 

Обучение: 

Учебно заведение: Московски институт по управление 

Дата: от август 1980 до юни 1985  

Придобити степен или диплома: Инженер-икономист, магистър по автоматизирани системи за управление  

Учебно заведение: Университет Делауеър - САЩ 

Дата: от септември 1990 до юни 1991 

Придобити степен или диплома: Сертификат по мениджмънт на човешки ресурси и сертификат по операционен мениджмънт  

Учебно заведение:Политехническа гимназия, гр. Разлог 

Дата: от септември 1974 до юни 1978 

Придобити степен или диплома: Диплом за средно образование 

Друга квалификация: 

1. Курс “Управление на проекти” организиран от FLAG и BAMCO от 25 до 28 януари 2000 год. – сертификат. 

2. Модулно обучение “Регионално развитие и структурни европейски фондове” организиран от British Know How Fund от м. юли 1999 год. до м. януари 2000 г. – сертификат. 

Членство в професионални организации:  

Съюз на научните работници и Съюз на специалистите по качеството. 

Длъжност в моментa:  

Преподавател – главен асистент в ТУ София, филиал Пловдив;  

Стаж в организацията: 17 години в ТУ София – филиал Пловдив. 

Основни квалификации: 

Консултант по: 

- управление на проекти; 

- стратегически и общ фирмен мениджмънт и маркетинг; 

- приватизация и следприватизационна дейност на фирмата; 

- производствени и операционен мениджмънт; 

- проблеми на регионалното развитие; 

- управление на собствеността.  

Опит в други държави:  

Специализация в Тулски политентически университет – Оперативно управление – април 1993 год. 

Специализация в Англия в Shefield Halam University – Общ фирмен мениджмънт и маркетинг – септември 1995 год. 

Специализация в Англия в Shefield Halam University – Производствен мениджмънт и индустриален инженеринг – януари 1999 год.  

Професионално развитие: 

Дата: от ноември 1987 до настоящия момент 

Местоположение: Пловдив 

Предприятие: ТУ София – филиал Пловдив  

Длъжност: Преподавател 

Описание: Главен асистент, специализирани курсове по Производствен мениджмънт, Индустриален инженеринг, Управление на маркетинга.  

Дата: от ноември 1996 до юли 2002 г. 

Местоположение: гр. София 

Предприятие: Център за масова приватизация 

Длъжност: Държавен експерт, регионален координатор за Пловдив.  

Дата: от септември 1985 до ноември 1987 

Местоположение: гр. Пловдив 

Предприятие: Завод за пишещи машини 

Длъжност: Организатор по производството, специалист в отдел АСУ, зам. началник производствен отдел 


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 


1. Н. Катранджиев, Процесът на масовата приватизация в България – първи резултата, особености и изводи за предприятията от сферата на металургията, машиностроенето, електрониката и електротехниката – доклад на юбилейна научна конференция Сливен 1997 на ТУ София – филиал Сливен.  


2. Н. Катранджиев, Прилагане на механизмите на боновото раздържавяване при приватизацията на предприятията от отбранителната промишленост – доклад на научна конференция с международно участие Hemus 1998 г. гр. Пловдив.  


3. Петър Н. Николов, Николай С. Катранджиев, Димо И. Зафиров, Методически аспекти на преструктурирането на отбранителната промишленост на Република България - доклад на научна конференция с международно участие по проблемите на отбранителната промишленост в страните от Централна и Източна Европа и присъединяването към НАТО, 1998 г. гр. София.  


4. Петър Н. Николов, Николай С. Катранджиев, Димо И. Зафиров, Очаквани проблеми при международното коопериране за разработка на изделия с военно предназначение - доклад на научна конференция с международно участие по проблемите на отбранителната промишленост в страните от Централна и Източна Европа и присъединяването към НАТО, 1998 г. гр. София.  


5. Н. Катранджиев, Проблеми на следприватизационното преструктуриране на предприятията от отбранителната промишленост - доклад на научна конференция с международно участие Hemus 2000 г. гр. Пловдив.  


6. Н. Катранджиев, Вл. Иванов, Проблеми на промяната в предприятията, приватизирани по реда на чл. 25 ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (РМД) – доклад на научна конференция с международно участие в ТУ Варна – м. октомври 2001 год.  


7. Вл. Иванов, Н. Катранджиев, Проблеми на кредитния мениджмънт в България – доклад на научна конференция с международно участие в ТУ Варна – м. октомври 2001 год.  


8. Н. Катранджиев, Вл. Иванов., Анализ на възможностите за развитие на общинските фирми в община Карнобат, доклад на научна конференция “Икономика и управление” в ТУ София – филиал Пловдив – м. ноември 2002 год.  


9. Д. Зафиров, Н. Катранджиев, Проблеми на управлението на гъвкъвостта на поръчковото производство - доклад на научна конференция “Икономика и управление” в ТУ София – филиал Пловдив – м. ноември 2002 год.  


10. Г. Георгиев, Н. Катранджиев, Анализът “Разходи – ползи” – ефективен метод за обосновка на проекти по предприсъединителните фондове – доклад на научна конференция “Икономика и управление” в ТУ София – филиал Пловдив – м. ноември 2002 год.  


12. Н. Катранджиев, Г. Кузманов, Проблеми на управлението на общинската собственост в общините Карнобат, Средец и Руен –Научна конференция «Съвременни управленски практики» на БСУ, февруари 2004 год.  


13. Н. Катранджиев, Г. Георгиев, Развитие и структура на икономиката на град Пловдив през периода 1999 – 2003 година – Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. май 2004 год  


14. Николай Катранджиев, Георги Кузманов, Насоки за усъвършенстване управлението на общинската собственост на примера на общини Карнобат, Средец и Руен - Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. май 2004 год..  


15. Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Осигуряване на икономични възможности за усъвършенстване на себе си и своите подчинени - Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. май 2004 год. 


16. Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Минерална вода Девин – една успешна българска търговска марка, Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. октомври 2005 год. 


17. Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Особености на Маркетинговия ПР в шоу бизнеса в България, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІ» на БСУ, февруари 2005 год. 


18. Георги Георгиев, Николай Катранджиев, Стратегическото целеполагане – важна предпоставка за ефективно управление на малките и средни предприятия в България, Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. октомври 2005 год. 


19. Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Особености на маркетинговото консултиране на малките и средни предприятия в България, Научна конференция «съвременни управленски практики ІІІ» на БСУ, февруари 2006 год.

 

Катедри
Специалности