Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ас. инж. Таня Гигова

   

Адрес: Пловдив 4000, бул."Санкт Петербург" 61  

Кабинет: 1206 

Телефон:(+359 32) 659 706 

e-mail: tu_gigova@abv.bg 

http://im.tu-plovdiv.bg/staff/tgigova.php 


 

ПРИДОБИТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ И ДИПЛОМИ:  

• 2007г. (висше) Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” 

степен: магистър 

квалификация: икономист  

специалност: „Счетоводство и анализ” 


• 2001г. (професионална квалификация) Технически университет – София, филиал Пловдив, Свободен факултет 

специалност: “Международни икономически отношения”  


• 2001г. (висше) Технически университет – София, филиал Пловдив 

степен: магистър 

квалификация: инженер - мениджър  

специалност: „Индустриален мениджмънт” 

специализация: „Фирмен мениджмънт” 


• 1996г. (средно–специално образование) Техникумът по хранително-вкусова промишленост – гр. Пловдив 

квалификация: техник  

специалност: „Организатор на производството” 

специализация: „Организатор на производството в хранително-вкусовата промишленост” 


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ: 

2008/2009 „Проектиране, изработване и изследване на уредба за ултразвуково обработване” 

2008 Обучение - курс по „Бизнеспланиране” организиран от Център по предприемачество - Пловдив, създаден по проект на Министерство на икономиката и енергетиката “Създаване на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България”  

2006/2007 Обучение за специализация и придобиване на квалификация „мениджър” по специалност „Организация и управление на бизнеса” и „мениджър” по специалност „Мениджмънт на човешките ресурси” в „Топлофикация Пловдив”ЕАД 

2005 „Реинженеринг на маркетинговите взаимоотношения с клиентската база” 

2004 „Реинженеринг на иновационното предприемачество”  

2003 „Саниране на предприятия” 

2002 „Реинженеринг на бизнес процесите в индустриална фирма”  


ПРЕПОДАВАНИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ И ДИСЦИПЛИНИ  

пред студенти, курсисти, специализанти, ръководители и специалисти:  

• Производствен инженеринг;  

• Индустриален инженеринг;  

• Индустриален мениджмънт; 

• Управление на човешките ресурси;  

• Иновационен мениджмънт;  

• Мениджмънт на проекти;  

• Индустриален инженеринг и мениджмънт; 

• Мениджмънт в машиностроенето;  

• Организация и управление на производството; 

• Производствен мениджмънт. 

 

Катедри
Специалности