Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ст. преп. Константина Няголова

   

телефон: (+359 32) 659 722  

кабинет: 1222 

e-mail: konstantinanik@yahoo.com 

Научно звание и година на получаване: старши преподавател по английски език – с решение на ФС на ФМУ, от м. септември 1999 г. 


Научна специалност: Английска и българска филология, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. 


Преподавателска дейност: издаден учебник “English for Mechanical Engineering”, по TEMPUS JEP-13506-98; разработени учебни програми; тестове по общ, технически и бизнес английски език за студентите от всички специалности на ТУ – Пловдив; материали за обучение по общ и бизнес английски език /всички нива/ в курсове, провеждани от Висшата школа по икономика и мениджмънт при ТУ-Пловдив; учебни материали за вътрефирмено обучение по бизнес английски език и съответни граматически упражнения и тестове за входно и изходно ниво. 

Участие в международни проекти. 


 

Катедри
Специалности