Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ст. преп. Мариана Ангелова Динкова

 

Телефон: +359 32 659 722 

Факс: +359 32 659 550 

Кабинет: 1222 

e-mail: mdinkova@yahoo.de 

Професия: Преподавател по немски език 

Дата на раждане: 27.08.1956 


Образование: 

Средно образование: 

- 1970 - 1975 г. Търговска гимназия, Пловдив 

Висше образование: 

- 1975 - 1979 г. Великотърновски Университет "Св. Св. Кирил и Методий" 

Специалност: Немска филология 

Придобита квалификация: Дипломиран германист, Специалист по немска филология и преподавател по немски език 

Втора специалност: Руски език 

- Юни 1979 Защитена дипломна работа по Съвременна немска литература. 

Тема: "Отношението между индивид и общество в романа на Макс Фриш "Хомо фабер" 


Професионално развитие: 

Основна заетост: 

- 1979-1982 Учителка по немски език 

- 1982-1988 Експерт по културни въпроси в Дирекция "Културно-историческо наследство" и Управление "Старинен Пловдив" 

- От м. декември 1988 до момента-След издържан конкурс - преподавател по немски език в ТУ София, филиал Пловдив 

- От м. ноември 1991 до момента - След атестация - старши преподавател по немски език 


Основни области на преподавателска и научна дейност: 

Общо говорим немски език,  

Специализиран технически и икономически немски език,  

Методика на преподаването на чужд език във ВУ 

Приложна лингвистика, лингвистика на текста, интеркултурни особености и превод 


Допълнителна заетост: 

- От 1979 г. до момента - ръководител на езикови курсове по специализиран и общоговорим немски език, различни нива и целеви групи 

- 1979 - 2002 г. - Преводач към Международен Панаир Пловдив (симултантен и консекутивен превод) 

- 1984 - 1997 г. - Хоноруван преподавател по немски език към ПУ "П. Хилендарски" 

- 1993 - 1997 г. - Хоноруван преподавател по немски език към Търговски институт Свищов, изнесено обучение в Пловдив 

- 1994 - 1997 г. - Преводач към Дом за срещи на провинция Саксония-Анхалт в Пловдив 

- От 2002 г. до момента - Гост преподавател по програма Сократес-Еразмус в Институт по немски език и литература на Университет Кьолн, Германия 


Повишаване на квалификацията, курсове и семинари: 

- юли 1977 - Международен курс за студенти-германисти, проведен в Мартин-Лутeр Университет, Хале, Германия 

- септ.86 -февр.87 - Интензивен курс по английски език към ИЧС - София, Диплома за степен на владеене на английски език. 

- юни-юли 1990 - Международен курс за университетски преподаватели-германисти, проведен в ТУ Дрезден 

- юни 1993 - Международен семинар "Възпитанието в миролюбие в обучението по чужд език", проведен в Санкт Андреасберг, Германия 

- септ. 1993 - Организиран в ТУ Пловдив семинар по странознание на Австрия 

- ноемвр.-дек. 1993 - Семинар за университетски преподаватели по немски език, проведен от DAAD inter-DaF, Herder-Institut в Университет Лайпциг 

- авг. 1996 - Семинар "Младежта за една нова Европа", проведен в рамките на европейската програма LIEN в Катленбург, Германия 

- юни 1998 - Международен семинар по технически немски език, проведен в Goethe Institut, Мюнхен 

- 1998 - 2004 - Участие в годишни семинари по преподаване на специализиран немски език във ВУ. Семинарите се организират в България от Немската служба за академичен обмен (DAAD). 

- От 1990 г. до този момент Редовно участие в годишните конференции на Дружество на преподавателите по немски език в България и в мероприятия на Гьоте Институт София 

- Септ.-окт. 2004 - Участие в международно лятно училище за докторанти по тема ''Translationswissenschaft'', организирано в гр. Гермерсхайм /Германия/ от Факултета по приложна лингвистика и комуникации на Университет "Йохан Гутенберг" Майнц, Германия 

Участия в български и международни научни форуми: 

- Доклад "Опит за промяна на чуждо езиковото обучение /английски и немски език/ на студентите от ВМЕИ "В.И.Ленин" - филиал Пловдив", в съавторство с Д. Добрева, прочетен на научна сесия ВМЕИ "Ленин" 89, 5-7 октомври 1989г. 

- Доклад '' Die Fertigkeit Verstehendes Lesen als uebergeоrdnetes Lehr- und Lernziel im kommunikativen Deutschunterricht der Fachsprache der Technik im universitaeren Bereich.", прочетен на Научни Паисиеви дни на ПУ "П. Хилендарски", ноември 2000 

- юни 2001 Участие в І Международен конгрес на германистите от Югоизточна Европа, проведен от Институт по германистика на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Доклад:''Medieneinsatz im fachsprachlich ausgerichteten Deutschunterricht an Studenten der TU Plovdiv und der Universitaet Plovdiv'' 

- Доклад ''Die Rolle der bulgarischen Sprache in einem vereinten Europa'' , прочетен на заключителна международна конференция на Институт по немски език и литература на Университет Виена, проведена през Европейската година на езиците (ноември 2001) във Виена по тема "Многоезичието в бъдеща обединена Европа" 

- Доклад ''Erfahrung nach der Approbation des Lehrwerks 'Deutsch fuer Techniker' mit Studierenden von Ingenieur-Studiengaengen an der TU Plovdiv'', прочетен на Конференцията на преподавателите по специализиран немски език в българските висши училища, Албена, юни 2003 

- Доклад ''Spezifische Arbeitsstrategien und -techniken im studienbegleitenden Unterricht Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache'', прочетен на Юбилеен симпозиум "30 години германистика във Велико Търново", проведен през окт. 2003 г. във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

- Доклад ''Uebungstypologie zur Bewusstmachung und Einuebung des deutschen Artikelsystems von bulgarischen Lernern'', прочетен през март 2004 в Бон в рамките на работна среща по международен проект CHAGAL  

- Доклад ''Motivierende Verfahren bei der Text- und Uebersetzungsarbeit im studienbegleitenden Unterricht der deutschen Fachsprache der Technik'', прочетен на Международна Конференция на Медицински Университет Варна по темата "Езикът като средство за образование, изследване и професионално развитие", Варна, юни 2004 

- Доклад ''Тextarbeit im Unterricht der deutschen Fachsprache der Technik'', прочетен на Научна конференция на катедра ИМ при ТУ Пловдив, май 2004 

- Доклад''Ueber einige Probleme bei der Uebersetzung technischer Fachtexte aus dem Deutschen ins Bulgarische'', прочетен на Научна конференция на катедра ИМ при ТУ Пловдив, май 2005 

- Graz, Aug. 2005, Доклад ''Erwerb des deutschen Artikelsystems aus der Рerspektive von Studierenden mit bulgarischer Muttersprache'', прочетен на 13 Международна конференция на германистите и учителите по немски език, август 2005, Грац-Австрия 

- Доклади, изнесени в периода 2003 - 2005 в Институт по немски език и литература на Университет Кьолн по следните теми: 

- ''Stefan Zweig - der grosse Europaeer. Das Leben eines 'Ungeduldigen' und seine Zeit im Spiegel seines Schaffens'' 

- ''Das Leben und Schaffen des Koelner Nobelpreis - Traegers Heinrich Boell'' 

- ''Max Frisch - Biographie und literarisches Werk. Texte, Kontexte und Hauptmotive im literarischen Schaffen'' 

- '' 'Homo faber. Die Odyssee des 'modernen Menschen' '' 

- ''Die Rolle der bulgarischen Sprache als der Sprache eines Beitrittswerbers im Rahmen des Erweiterungsprozesses und im Hinblick eines neuen zusammenwachsenden Europa''. 


Международни проекти и дългосрочни специализации в чужбина 

- септ.-дек. 1995 Специализация в ТУ Берлин и Университет Бийлефелд, Германия, в рамките на Индивидуален проект по програма TEMPUS, IMG Bg - 1057 - 95 

- Участие в съвместен TEMPUS проект на катедрите по чуждо езиково обучение в пловдивските ВУ. GEP 11225-96. В рамките на този проект проведена специализация в Хумболт-Университет Берлин 

- Ноемв. 1999 - специализация в Университет Улвърхямптън, Великобритания, в рамките на съвместен TEMPUS GEP 13506 - 98 проект на катедрите по чуждо езиково обучение от всички технически ВУ в България. "Modular Education in Foreign Language Teaching'' 

- 2002-2004 участие в международен проект 101298-CP-1-2002-1-AT-GRUNDTVIG-G1PP, Curriculum Guidelines 

- От 2003 г. до този момент координатор на 2 Договора по програма Сократес-Еразмус за преподавателски и студентски обмен с Университет Кьолн и Висше Училище по Икономика - Лудвигсхафен, Германия 


Учебници и учебни помагала: 

- Учебник '' Deutsch. Ein Text- und Uebungsbuch fuer Studierende aller Fachrichtungen an der Technischen Universitaet Sofia, Filiale Plovdiv''. Издателство на ТУ София, 1992 г., ISBN 954-438-024-8. 

- Учебник ''Deutsch fuer Techniker. Baustein Elektrotechnik und Elektronik'' Издателство Alma mater international, 2001, ISBN 954-9577-89-9. 

По-важни научни публикации: 

- "Опит за промяна на чуждоезиковото обучение /английски и немски език/ на студентите от ВМЕИ "В. И. Ленин" - филиал Пловдив", В: "Научна сесия ВМЕИ "Ленин" 89. Секция № 14 - Инженерна педагогика и ТСО. Програма, резюмета, доклади", София 1989, стр. 102. 

- '' Die Fertigkeit Verstehendes Lesen als uebergeоrdnetes Lehr- und Lernziel im kommunikativen Deutschunterricht der Fachsprache der Technik im universitaeren Bereich.", В: Сборник доклади от Паисиеви Четения на Пловдивски Университет "П. Хилендарски", ноември 2000 г. 

- ''Medieneinsatz im fachsprachlich ausgerichteten Deutschunterricht an Studenten der TU Plovdiv und der Universitaet Plovdiv'', В: сборник Germanistentreffen, Universitaetsverlag ''Hll. Kyrill und Method'', Veliko Tarnovo, 2002, стр. 578 - 584, ISBN 954-524-340-6. 

- Abschlussdokument der Konferenz zur europaeischen Mehrsprachigkeit, Wien, 2001.Превод на български език на заключителния документ на Конференция по европейска многоезичност. Виена, 2001 г. В: сборник ''Mehrsprachigkeit in der erweiterten Europaeischen Union''. Hrsg. Juliane Besters-Dilger … Unter Mitarb. Von Gerald Rosskogler. - Klagenfurt: Drava Verlag 2003, ISBN 3-85435-394-4. 

- ''Spezifische Arbeitsstrategien und -techniken im studienbegleitenden Unterricht Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache '' В: сборник ''30 Jahre Germanistik an der Universitaet zu Veliko Tarnovo - Traditionen und Reformen'', PIC Verlag, Veliko Tarnovo 2004, стр. 341 - 350. ISBN 954-736-110-4. 

- ''Тextarbeit im Unterricht der deutschen Fachsprache der Technik'' В: Сборник Доклади от ІІІ научна сесия "Икономика и управление" ТУ София, Филиал Пловдив, ФМУ 2004, Издателско-полиграфична база на ТУ София, филиал Пловдив, май 2004, стр. 148 - 151. ISBN 954-8779-66 -8. 

- ''Motivierende Verfahren bei der Text- und Uebersetzungsarbeit im studienbegleitenden Unterricht der deutschen Fachsprache der Technik'' В: Сборник "ІІІ международна конференция. Езикът като средство за образование, наука и професионална реализация". 8-10 юни 2004 г.", Департамент по чуждоезиково обучение и комуникации при Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна, Изд. къща Стено, Варна 2004, стр. 515-520. ISBN 954-449-203- 8. 

- ''Ueber einige Probleme bei der Uebersetzung technischer Fachtexte aus dem Deutschen ins Bulgarische'', В: Сборник доклади от ІV Научна сесия "Икономика и управление", ТУ София, Филиал Пловдив, ФМУ 2005, Издателско-полиграфична база на ТУ София, филиал Пловдив, Пловдив 2005, стр. 148-150. ISBN 554-8779-78-1. 

- ''Erwerb des deutschen Artikelsystems aus der Рerspektive von Studierenden mit bulgarischer Muttersprache'' В: " XIII. IDT 2005 Graz. Thesenband'' стр. 252 и online :http://www.idt-2005.at/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=344&page=1 

- Превод на български език на брошура по проект CHAGAL Curriculum Guidelines for access programmes into higher education for underrepresented adult learners (EU-project No: 101 298 - CP - 1 -1 - AT - GRUNDTVIG - G1. Публикуван на адрес: www.vwu.at/chagal/ 

- ''Kontrastiver Sprachvergleich beim Erwerb des deutschen Artikelsystems aus der Perspektive von Studierenden mit bulgarischer Muttersprache'', под печат. В: Сборник с доклади на кноференцията Mehrsprachigkeit in Europa: Erfahrungen, Beduerfnisse, Gute Praxis, проведена от 24.08.-26.08.2006 от Институт за специализирана комуникация и многоезичност, Европейска Академия, Болцано, Италия.

 

Катедри
Специалности