ПРИЕМ В ОНС "ДОКТОР"

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

КАК СЕ СТАВА ДОКТОРАНТ 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА 2019/2020 г. (преобявени места) 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ 

ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ (преобявени места) 


Заявление - PDF формат и MS-Word формат 


ЗАЯВЛЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДО 15.05.2020 г. ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:  

I. ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИТЕ СЛУЖБИ НА АДРЕС: 

Технически университет – София, Филиал Пловдив 

УО - Докторанти 

гр. Пловдив 4000 

ул. „Цанко Дюстабанов“ № 25 

Заявление за участие в конкурс

Към заявлението се прилагат следните документи: 

• Автобиография. 

• Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити. 

• Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана диплома за степен "магистър". 

• Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс. 

II. ПО ИНТЕРНЕТ:  

Всички документи, прикачени в pdf формат, се изпращат на e-mail адрес: mima@tu-plovdiv.bg 

Заявление за участие в конкурс 

• Автобиография. 

• Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити. 

• Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана диплома за степен "магистър". 

• Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс. 


ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАТДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ 

Таксата за явяване на изпити е 60 лева (30 лв. за първи изпит по специалност и 30 лв. за изпит по чужд език)  

и е необходимо да е внесена по банков път по сметка на  

ТУ – София, Филиал Пловдив 

IBAN: BG43UNCR75273154638901, BIC: UNCRBGSF 

Необходимо е в платежното нареждане да се посочат имената на кандидат-докторанта и пояснение "такса за кандидатдокторантски изпит“ 

ВАЖНО: Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

 

Календар