НОВИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов нареди да се удължи срока на неприсъствените учебни занятия до 29.03.2020 г. включително. Вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации се отменят до второ нареждане. Пропуснатите занятия да бъдат отработени след възобновяването им и актуализация на Графика на учебния процес. Забранява се провеждането на всички масови мероприятия в Техническия университет – София, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, културни събития, спортни прояви, както и съвети и събрания на всички звена. Неотложните решения на катедрените, департаментните и факултетните съвети да се гласуват електронно или дистанционно /неприсъствено/. Събитията, чието отлагане е невъзможно, да се провеждат само след писмено съгласуване с ректорското ръководство. Препоръчва се отлагането на планираните масови мероприятия за срок, не по-ранен от края на месец април. Продължава онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в кандидатстудентските сесии. Кандидатстудентските изпити, предвидени за указания период, да се отменят и да бъдат проведени по допълнително утвърден график. Ограничава се присъствената работа на академичния състав и служителите в Техническия университет – София. Забраняват се всички командировки на академичния състав, служителите, докторантите и студентите в чужбина. Въвежда се задължителен 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители, докторанти и студенти, както и на пристигащите от чужбина чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти. Задължават се ръководителите на всички звена, чиито подчинени се завръщат от чужбина или приемат чуждестранни представители, да създадат организация за информирането им относно тази и свързаните с нея заповеди. Домакините на блокове да организират и контролират дезинфекцирането на подовете и повърхностите в сградите на Техническия университет – София.

 

Календар