ОКС "МАГИСТЪР" - КАНДИДАТСТВАНЕ, ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

Срок за записване - от 10.10.2018 г. до 15.10.2018 г. вкл. по факултети всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. 

Документи за записване: 

1. Диплома за завършено висше образование - оригинал и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след проверка на ксерокопието. 

2. Четири снимки с формат като за лична карта. 

3. Документи за записване на нови студенти в ТУ – София - получават се от факултета 

4. Лична карта, която след проверка се връща. 

5. Квитанция за внесена семестриална такса. 


Начини на плащане:  

I. Плащане чрез POS – терминал на касата на Филиала (стая 4249).  

Семестриална такса може да се плати в касата на Филиала през POS-терминала.  

След плащане студента получава документ, който представя във факултетната канцелария.  

II. Плащане чрез бюджетно платежно нареждане.  

Задълженията Ви към ТУ – София, филиал Пловдив може да заплатите по следната банкова сметка:  

IBAN:BG43UNCR75273154638901  

BIC код: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов.  

В документа следва да посочите:  

1. задълженото лице /име, презиме, фамилия, ЕГН/  

2. основание:  

• такса обучение – факултет, специалност, ОКС "Магистър", редовно обучение  


Документи и срокове за кандидатстване в ОКС "Магистър" за учебната 2018/2019 г. 

Специалности, форми на обучение и заплащане в ОКС "Магистър" за учебната 2018/2019 г. 

Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили ОКС "Бакалавър" по същата специалност 

Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по друга специалност 

Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили "Професионален бакалавър" по специалност от същото професионално направление

 

Календар