ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

1. спец. "КСТ"  

- на 10.07.2019 г. от 13.30 ч. в зала 1230 

- на 11.07.2019 г. от 11.00 ч. в зала 1230 

2. спец. "Електроника" - на 10.07.2019 г. от 10.00 ч. в зала 2112 

3. спец. "АИУТ" - на 11.07.2019 г. от 8.00 ч. в зала 4326 

4. спец. "Електротехника" - на 12.07.2019 г. от 9.00 ч. в зала 4326 

5. спец. "ИИ" - на 08.07.2019 г. от 10.00 ч. в зала 4407 


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

1. спец. "МУ" - на 05.07.2019 г. от 10.00 ч. в зала 4328 

2. спец. "Мехатроника" - на 05.07.2019 г. от 11.00 ч. в зала 4328 

3. спец. "МТТ" - на 10.07.2019 г. от 9.30 ч. в зала 4206 

4. спец. "ТТТ" - на 04.07.2019 г. от 9.00 ч. в зала 4326 

5. спец. "АТТ"  

- дипломни защити - на 05.07.2019 г. от 9.00 ч. в зала 4326 

- държавен изпит - на 04.07. и 05.07. от 8.00 ч. в зала 4327 

6. спец. "ПГ" - на 05.07.2019 г. от 14.00 ч. в зала 4326 

7. спец. "ИМ" - на 05.07.2019 г. от 9.00 ч. в зала 2102 

8. спец. "МАТ" - на 04.07.2019 г. от 14.00 ч. в зала 4326

 

Календар