Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ас. инж. Таня Гигова

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ: 


Книги и учебни пособия: 

1. „Организационно поведение”, автори: Георги Кузманов, Таня Гигова, Издава: „АДГ”ООД – Пловдив, 2008, ISBN: 978-954-794-077-5 

2. „Ръководство по мениджмънт на човешките ресурси”, автори: Атанас Ташев, Таня Гигова, Тони Михова, Издава: „АДГ”ООД – Пловдив, 2008, ISBN: 978-954-794-077-2 


Статии и доклади: 

1. Ташев А., Гигова Т. Иновациите и иновационното предприемачество, Четвърта научна сесия „Икономика и управление” ТУ- София, филиал Пловдив, 19-21 май 2005 г. 

2. Ташев А., Гигова Т. Реинженеринг на маркетинговите взаимоотношения с клиентите, Трета международна конференция мениджмънт и инженеринг ТУ – София, 20-24 юни 2005.  

3. Ташев А., Гигова Т. Визия за виртуалната компания в началото на 21 век, Юбилейна научна конференция 2006 „20 години Филиал на ТУ- София в Пловдив” ТУ- София, филиал Пловдив, Списание на технически университет Пловдив „Фундаментални науки и приложения”, 9-11 ноември 2006 г.  

4. Гигова Т. Реинженеринг на производствено-дистрибуционните вериги, Пета научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ-София Филиал Пловдив, 30-31 октомври 2008 г.  

5. Гигова Т. Мениджърски проблеми – необходимост от подобряване на взаимоотношенията с клиентите, Пета научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ-София Филиал Пловдив, 30-31 октомври 2008 г.  

6. Гигова Т., Гинев Г. Обучение, квалификация, преквалификация и кариерно развитие в малките и средни фирми в Република България, Трета национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ-София Филиал Пловдив, Федерация „Образование и наука” при Пловдивски висши учебни заведения, 25 април 2009 г.  

7. Гигова Т. Ефективно управление и организация на времето, Трета национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ-София Филиал Пловдив, Федерация „Образование и наука” при Пловдивски висши учебни заведения, 25 април 2009 г.  

8. Гигова Т., Томанова К. Състоянието на иновациите, инвестициите и иновационните процеси в Република България в сравнение със страните от Европейския съюз, Шеста научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ-София Филиал Пловдив, 6-7 ноември 2009 г.  

9. Гигова Т. Възобновяеми енергийни източници – алтернативни начини за финансирането им, Седма научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ-София Филиал Пловдив, 22-23 октомври 2010 г.  

10. Гигова Т., Дейлянова Хр., Коларов Ст. Возможности для финансирования возобновляемых источников энергии в условиях членства Республики Болгарии в Европейском союзе, 56-м заседании Совета Интерэлектро и Международном Энергетическом Форуме „ Электротехника и энергетика ХХІ века”, г. Шарм-Эль-Шейх, Египет, 05-10 декабря 2010г 


 

Катедри
Специалности