Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ас. Георги Георгиев

Научна дейност: 


1. Изследване "Икономиката на Пловдив"- 2000 година 

2. Анализ на нуждите от обучение и риск анализ на дирекция Управление на средствата от ЕС към МФ - 2002 – 2003 година 

3. Концепция за развитие на община Пловдив - 2002 година 

4. Разработване и пилотно провеждане на обучителна програма „Партньори за проекти” - 2002 – 2004 година 

5. Разработване на наръчник „ Разработване на стратегия за развитие на областни териториални единици” - 2004 - 2005 година 

6. Концепция за развитие на Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет – 2005 година 

7. Прочване “Капацитет на бизнеса и НПО в България за използване на средства от структурните фондове на ЕС” 2005 – 2006 годшина

 

Катедри
Специалности