Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

доц. д-р Владимир Иванов

ПУБЛИКАЦИИ - извадка 


1. Вл. Иванов, Н. Катранджиев, Проблеми на кредитния мениджмънт в България – доклад на научна конференция с международно участие в ТУ Варна – м. октомври 2001 год.  


2. Н. Катранджиев, Вл. Иванов, Проблеми на промяната в предприятията, приватизирани по реда на чл. 25 ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (РМД) – доклад на научна конференция с международно участие в ТУ Варна – м. октомври 2001 год  


3. Н. Катранджиев, Вл. Иванов., Анализ на възможностите за развитие на общинските фирми в община Карнобат, доклад на научна конференция “Икономика и управление” в ТУ София – филиал Пловдив – м. ноември 2002 год.  


4. Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Осигуряване на икономични възможности за усъвършенстване на себе си и своите подчинени - Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. май 2004 год  


5. Вл. Иванов и Г. Георгиев "Рискове за участниците в лизинговата сделка" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г  


6. Г. Георгиев и Вл. Иванов "Проектът като стратегически инструмент за развитие на фирмата /в контекста на действие на предприсъединителните фондове/" - Научна конференция "Икономика и управление", организирана от ТУ-София, филиал Пловдив - май 2004 г.  


7. Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Минерална вода Девин – една успешна българска търговска марка, Научна сесия по икономика и управление в ТУ София – филиал Пловдив – м. октомври 2005 год.  


8. Николай Катранджиев, Владимир Иванов, Особености на Маркетинговия ПР в шоу бизнеса в България, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІ» на БСУ, февруари 2005 год  


9. Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Рискове и проблеми в процеса на внедряване на бюджетирането във фирмата, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІІ» на БСУ, февруари 2006 год  


10. Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Капаните на проектите за управленски промени уроци на практиката, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІІ» на БСУ, февруари 2006 год  


11. Владимир Иванов, Телецентровете като фактор за местно устойчиво развитие, Научна конференция «Управление и устойчиво развитие» на ЛТУ, март 2006 год  


12. Владимир Иванов, Николай Катранджиев, Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на МСП след присъединяването на България към европейския съюз, Научна конференция «Съвременни управленски практики ІІІ» на БСУ, февруари 2006 год

 

Катедри
Специалности