Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ст. преп. Константина Няголова

- издаден учебник “English for Mechanical Engineering”, по TEMPUS JEP-13506-98;  

- разработени учебни програми;  

- тестове по общ, технически и бизнес английски език за студентите от всички специалности на ТУ – Пловдив;  

- материали за обучение по общ и бизнес английски език /всички нива/ в курсове, провеждани от Висшата школа по икономика и мениджмънт при ТУ-Пловдив;  

- учебни материали за вътрефирмено обучение по бизнес английски език и съответни граматически упражнения и тестове за входно и изходно ниво. 

Участие в международни проекти.

 

Катедри
Специалности