Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. д-р Иван Вълков

Публикации:  

1. Valkov I., Malamov D., "Investigation of the quontity and type of entranced atoms in the commutatore arc,s plasma", SIC SAP-93, 27.09-01.10.1993, Lodz, Poland. 

2. Valcov I., Malamov D., "An analysis of the electric arc by means of d liber optical cable", ICEC, 94, Nagoya, Japan, 4-8, July, 1994, 59-61 

3. Д. Маламов, Ив. Вълков и др., "Компютърна система за анализ на електрическата дъга в апаратите за ниско напрежение". СИЕЛА, 95, т.ІІ, стр. 75-82, 01.- 02.06. 1995, Пловдив. 

4. Мalamov D, Valcov I, “Method for measuring Performance Pics of the automatic circuit breakers”. SIELA 97, vol II, pp.112-117,1997, Plovdiv, Bulgaria. 

5. Valcov I, Malamov D, "Optoelectronic method for experimental Performa the dynamic characteristics of automatic breakers", ICEC, 98, 14-17 September, 1998 Nuremberg, Germany, p.p. 455-460. 

6. Valcov I, Drambalov V and etc. A mechanism for orientation of solar, photovoltaic and thermal systems, MIT, 2000, Conference proceeding, ISSN 0861-9727, p.p. 47-50, September 29-30, 2000, Varna, Bulgaria. 

7. Вълков И.. и др.: “Система за автоматично сортиране и регистрация на групи детайли”, Научен семинар МИУ 2000, Сборник доклади стр.38-41 20-21, 10.2000, гр.Пловдив 

8. Ив. Вълков, Ив. Декова, Ал. Арнаудов, Ат. Костадинов, Т. Димитров, М. Павлов, "Компютъризирана система за построяване “Розата на ветровете”, определяне скоростта и средната плътност на мощността на вятъра". Списък на докладите, т.І, стр. 551-555, Енергиен форум 2002, 14-17.06.2002, Варна, България. 

9. I. Valkov, At. Kostadinov, A. Arnaudov, Iv. Dekova, T. Dimitrov, A Computer Sistem for Determining and Registration of wind Direction, Comp Sys Tech 2002, p.p. 1.3–1-1.3-3, 20-21 June 2002, Sofia, Bulgaria 

10. Ив. Вълков, Ив. Декова, Ал. Арнаудов, Ат. Костадинов, Т. Димитров, М. Павлов, "Компютъризирана система за построяване "Розата на ветровете", определяне скоростта и средната плътност на мощността на вятъра. Списък на докладите, т.І, стр. 551-555. Енергиен форум 2002, 14-17.06.2002, Варна, България. 

11. D. Ruscev, I. Valcov and etc., "Analysis of the kinematic characteristics of automatic circuit-breacers", Proceedings of the ELMA 2002, V.II,p.p. 60-66, 13-14 September 2002, Sofia, Bulgaria. 

12. I. Valkov, A. Arnaudov, V. Chincheva, T. Dimitrov “Solar Water Pump Powered by a 70 Wp, PV module” –XIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2003, 29-30 May,2003, V.II, Plovdiv, Bulgaria. 

13. И. Вълков и др. “Asistem for optimization working parameters of a PV-modules end PV generators at high environmental temperature”. Конференция с международно участие “Енергиен форум - 2004”, т.1, стр 366-369, 11-13 юни, Варна, България 

14. Valkov I, “Working (perfomance) characteristics of a PV-module dependence with the temperature”, XІV International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies V ІІ, p. 145-148, 2-3 juni 2005, Plovdiv, Bulgaria. 

15. Valkov I., “Characteristics of laboratory PV/T module”, Конференция с международно участие “Енергиен форум – 2005”, том І стр. 432-437, 8-11.юни, Варна, България  

16. Вълков И., “Фотоволтаично зарядно устройство за GSM апарати”, Научна сесия “Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 8 ноември 2005, Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, серия Б, том 7, стр.165-167 

17. Karov R., Kostadinov A., Dekova I., Valkov I., Arnaudov A.: “Bus based multiprocessor system for wind speed registration”, The fifteenth international scientific and applied science conference, ELECTRONICS ET – 2006, PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE, BOOK 3, рр 21-26 

Участие в проекти

1. Проект “ЕКО - СОЛАР” – ИОНХ – БАН, гр. София, 1993 г., под ръководството на доц. М.Стоев, ИОНХ – БАН  

2. Проект по програма “Темпус” съвместно с ВУЗ-ове от Гърция и Германия – 1994 г. / приет с положителна оценка в Брюксел/ 

3. Договор № І-449/12.06.2006г. за научноизследователски проекти 2006 г., “Фотоволтаичен монофазен 12V DC/220V AC инвертор с еталонен входен контрол в паралел с електрическата мрежа”, съгласно Заповед №259/06.04.2006 г. на Директора на ТУ-София, Филиал Пловдив. 

4. Договор № І-445/12.06.2006г. за научноизследователски проекти 2006 г., “Микропроцесорна система за хоризонтален ветроенергиен одит в дадена географска точка”, съгласно Заповед №259/06.04.2006 г. на Директора на ТУ-София, Филиал Пловдив.

 

Катедри
Специалности