Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. д-р Иван Бадев

1. Върху конформната геометрия на n-тъкани в двумерни риманови пространства, Н.тр. на “ПУ Хилендарски” т.21, кн.1, 1983, Математика 495-500.  


2. Върху геометрията на n-тъкани в двумерно риманово пространство, Н.тр. на “ПУ Хилендарски” т.22,кн.2,1984, Математика, 225-236.  


3. Конформное отображение n–ткани, Доклады БАН, т.38, № 11, 1985, 1449-1452.  


4. Едно обобщение на D S тензорите на мрежа в двумерни риманови пространства, Н.тр. на “ПУ Хилендарски” т.24, кн.2, 1986, Математика, 31-39.  


5. Върху конформното изображение на n-тъкани в двумерни риманови пространства. Н.тр.на ПУ “П.Хилендарски”, т.23, кн.1, 1985, Математика,149-156.  


6. Синусова и косинусова теорема за тристенен ъгъл, сп. Математика, бр.III, 1988, 19-22.  


7. Върху мрежи в тримерно риманово пространство. Н.тр.на ПУ “П.Хилендарски”,т.27, кн.3, 1989, Математика, 241-249.  


8. Върху геометрията на мрежи в тримерно риманово пространство. Н.тр.на ПУ “П.Хилендарски”, т.28, кн.3, 1990, Математика, 172-182.  


9. Върху чебишеви и пропорционални мрежи в тримерно риманово пространство. Математика и математическо образование. Слънчев бряг, 6-9 април, 1990, 72-75.  


10. Some Special Nets in Affinely Connectednet Space without a Torsion An. Journal of the Technical University at Plovdiv, Vol.9, 2000, 65-70.  


11. On Transformation of Affined Connections, Юбилейна научна сесия - 30 години ФМИ ПУ ”П. Хилендарски” 3-4, 11, 2000, 98-104.  


12. Special nets in a tree dimensional Riemannian Space. Доклади на XXX пролетна конференция на СМБ, 2001, 103-107.  


13. Isogeodesic and Isochebyshevian Nets in a Tree-Dimensional Affinely Connected Spase without a Torsion. Mathematica Balkanica, Vol.16 (2001)  


14. R-corresponding Nets in Vn. Доклади на ХХХI пролетна конференция на СМБ, 2002, 79-83.  


15. Striped Nets in a Tree-Dimensional Space of Weyl, Н.тр.на ПУ ”П. Хилендарски”, т.13, 2003, Математика.  


16. L-parallel Nets in n-Dimensional Space of Weyl, Н.тр.на ПУ ”П. Хилендарски”, т.13, 2003, Математика.  


17. Isogeodesic and Isochebishevian Nets in a n-dimensional Affinely Connected Space without a Torsion, Tensor N.S., Vol 64, №1(2003) pp.93-98.  


18. Generally Metrical Chebishevian and Generally Proportional Nets in an Equiaffine Space. 6th International Conference on Geometry and Applicatoins. September 05-10, 2003, Varna, Bulgaria.  


19. Special Nets in n-dimensional equiaffine spaces. Доклади на БАН, т.57, №7, 2004, 29-36.  


20. Conformal c-nets and conformal b-nets in a тhree-dimensional Riemannian space., Долади на XXXIII пролетна конференция на СМБ, Боровец 1-4 април, 2004, 102-107.  


21. Conformal c-nets and conformal b-nets in a n-dimensional Riemannian space., Journal of the Technical University at Plovdiv. ”Fundamental Sciences and Aplications” Vol.10, 2002-2003, 51-57. Доклади на XXXIII пролетна конференция на СМБ, 2004 год.  


22. On a Stanilov conjecture about differentiability of the volume function for plane-cubic sections, Journal of Geometry, 2004, Доклади на XXXIII пролетна конференция на СМБ, 2004 год.  


23. On Equiaffine Connectins ,XXXIV пролетна конференция на СМБ в България, 2005, 73-79.  


24. Invariant characteristics of the Special Compositions in Equiaffine Space. Journal of the Technical University at Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13, 2006.  


Учебни пособия:  


1. Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия, Пловдив, 2004 год.

 

Катедри
Специалности