Факултет по електроника и автоматика

Физическо възпитание и спорт

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Колективът от преподаватели при Център „ФВС” работи усилено за своето научно израстване. Има участие в редица национални и международни научни конференции и конгреси, както и публикации в авторитетни списания.  

По-важни моменти от научно-изследователската работа на Център „ФВС”: 

1. Защитена дисертация от ст. преп. Валентин Владимиров за научно-образователната степен „доктор” на тема: „Реамбулацията на топографски карти за ориентиране като метод за усъвършенстване на техническите умения при висококвалифицирани състезатели по ориентиране”. СНС по Теория и методика на физическото възпитание (вкл. Методика на лечебната физкултура) при ВАК - научна специалност 05.07.05. София. Юли 2009.  

2. Преминала успешно процедура за научно звание „доцент” от ст. пр. д-р Валентин Владимиров. СНС по Теория и методика на физическото възпитание (вкл. Методика на лечебната физкултура) при ВАК - научна специалност 05.07.05. София. 04.11.2010 г.  

3. Защитена дисертация за научно-образователната степен „доктор” от ст. пр. Силвия Матикова на тема: "Методика за психофизически въздействия на състезатели по тенис". СНС по Теория и методика на физическото възпитание (вкл. Методика на лечебната физкултура) при ВАК - научна специалност 05.07.05. София. 04.11.2010 г.  

4. Защитена дисертация за научно-образователната степен "доктор" от ст. пр. Красимир Джалдети по професионално направление 1.2 Педагогика, научна специалност "Теория на възпитанието и дидактика". 


СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 


1. Гърков. В., В. Владимиров, Т. Педев. Изработване на карти за ориентиране. Учебник за студенти от НСА, специалност Туризъм - Ориентиране. София. 2008. 

2. Владимиров В. Туризъм и ориентиране. Методическо ръководство за студентите от ТУ София, филиал Пловдив. Издателство на ТУ - София. 2010. 

3. Матикова С. Монография – Тенис отговорности и задължения на спортния педагог (за начинаещи студенти и подрастващи), 2011, ISBN 978-954-9378-92-4, Рецензенти: доц. д-р Теодора Давидова; доц. д-р Иван Симов 

4. Матикова С. Методично ръководство за начално обучение по тенис за студенти (второ преработено и допълнено издание), 2012, Рецензенти: проф. дпн Людмил Петров, доц. д-р Цветанка Захариева 


 


СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 


1. Владимиров, В., Т. Педев - Съвременни тенденции и проблеми на научноприложната дейност в изработването на карти за ориентиране. Спорт и наука. Извънредно издание. Бр. 2. 2008. 

2. Владимиров, В., В. Гърков, Т. Педев - История на картоиздаването за ориентиране в България. Спорт и наука. Извънредно издание. Бр. 2. 2008. 

3. Владимиров. В. Анализ в последните промени на изискванията за изработване на топографски карти за спортно ориентиране – ISSOM. Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Сборник /доклади/. Том ІІІ. Пловдив. 2007. 

4. Владимиров. В., Н. Ангов. Мястото на спортното ориентиране в учебния процес по физическо възпитание и спорт в Технически университет – филиал Пловдив. Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници. Сборник /доклади/. Том ІІІ. Пловдив. 2007. 

5. Галов, М., В. Владимиров. Методика за запис и анализ на дейността по маршрута в спортното ориентиране. Туристически организатор. Издание на ЦС на БТС за организационни и научно-методични проблеми. Брой 2. 1985. 

6. Владимиров, В. Методът “Автономна пулсометрия в спортното ориентиране”. Научна сесия на ВМЕИ “Ленин София. 1989. 

7. Бешев, С., В. Владимиров. Методът “Самоанализ на грешките” в спортното ориентиране при техническата подготовка. Висш селскостопански инститтут – Пловдив. Научни трудове, т. XXXVI, кн. 1, 1991. 

8. Владимиров, В., С. Цеков, А. Акалска. Изследване на връзки /зависимости/ между необходимост, предпочитания за занимания с физически упражнения при студентите от ТУ – Филиал Пловдив. Сборник резюмета. Научна конференция на тема: “Проблеми на физическото възпитание и спорта във ВУЗ”. Медицински университет – Пловдив. Пловдив. 22 май 1992. 

9. Бешев, С., В. Владимиров, С. Цеков, Ф. Владимирова. Мястото на туризма в учебния процес по физическо възпитание в Технически Университет – Филиал Пловдив. Сборник резюмета. Научна конференция на тема: “Проблеми на физическото възпитание и спорта във ВУЗ”. Медицински университет – Пловдив. Пловдив. 22 май 1992. 

10. Владимиров, В., С. Цеков. Изследване отношението на студентите от Висшия машинно-електротехнически институт – филиал Пловдив, към физическото възпитание и спорта. Въпроси на физическата култура. Издание на Българския спортен съюз, Националната спортна академия и Българския олимпийски комитет. Брой 5. 1993. 

11. Ангов, Н., А. Иванов, В. Владимиров. Мястото на спорта и туризма в ценностната система на студентите от ВМЕИ – Пловдив и ВСИ – Пловдив. Юбилейна научна сесия на Висш Медицински Институт – Пловдив. 17, 18 ноември 1995 год. 

12. Ангов, Н., В. Владимиров, С. Цеков. Изследване отношението на студентите от Технически университет – филиал Пловдив, към физическото възпитание и спорта. Юбилейна научна конференция с международно участие на Технически университет София – филиал Пловдив. Сборник с резюмета. 9-11 ноември 2006. 

13. Педев, Т., С. Цветков, Г. Матеев, Д. Дашева, В. Владимиров. Относно различни лабораторни протоколи за установяване на основни функционални показатели в ориентирането. Научна конференция при К-ра “ТАО и Ски”. НСА. 29.05.2008 г. 

14. Косева. П., Т. Педев, В. Владимиров. “Адаптиране на ориентирането при хора с интелектуален дефицит”. Научна конференция при К-ра “ТАО и Ски”. НСА. 29.05.2008 г. 

15. Владимиров, В. Анкетно проучване за мястото на техническата подготовка при висококвалифицирани състезатели по ориентиране. ІІІ национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници. ТУ София, филиал Пловдив. 2009. 

16. Владимиров, В. Факторен анализ на техническата подготовка в спорта ориентиране. ІІІ национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници. ТУ София, филиал Пловдив. 2009. 

17. Владимиров, В. Относно някои уточняващи допълнения в терминологията при изработване на карти за ориентиране. ІІІ национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници. ТУ София, филиал Пловдив. 2009. 

18. Владимиров, В. Съвременни аспекти в използването на основи за изработване на карти за ориентиране. ІІІ национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници. ТУ София, филиал Пловдив. 2009. 

19. Владимиров, В. Алгоритъм при реамбулиране на карти за ориентиране. ІІІ национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници. ТУ София, филиал Пловдив. 2009. 

20. Владимиров, В., В. Гърков, Т. Педев. Предимства при изчертаване на карти за състезания по ориентиране с «OCAD». Научна конференция с международно участие - "ТЕХСИС' 2009". ТУ София, филиал Пловдив. 2009. 

21. Владимиров, В. Корелационен анализ на техническата подготовка в спорта ориентиране. Научна конференция с международно участие - "ТЕХСИС' 2009". ТУ София, филиал Пловдив. 2009. 

22. Гърков. В., В. Владимиров, Т. Педев. Туризъм – ориентиране. Спортно терминологичен речник. Дадено за печат в сп. „Спорт за всички”. София. 2009. 

23. Владимиров, В., В. Гърков, Т. Педев. Точност, несъответствия, генерализация, четливост и коректност при изработване на карти за ориентиране. Спорт и наука. Приложение 2. Научна конференция при к-ра “ТАО и Ски”. Бр. 4. 2009. 

24. Владимиров, В. Основни моменти в организацията за реамбулация на карти за ориентиране. Спорт и наука. Приложение 2. Научна конференция при к-ра “ТАО и Ски”. Бр. 4. 2009. 

25. Владимиров, В. Алгоритъм за реамбулация на точкови ориентири при изработката на карти за ориентиране. Спорт и наука. Приложение 2. Научна конференция при к-ра “ТАО и Ски”. Бр. 4. 2009.  

26. Педев, Т., В. Владимиров. Взаимовръзка между избора на вариант и крайния резултат в спринтовата дистанция – мъже на 25-тото световно първенство в Чехия – 2008 г. Научна конференция при к-ра “ТАО и Снежни спортове”. НСА. 04.06.2009 г. 

27. Владимиров, В. Алгоритъм за реамбулация на релефни форми при изработката на карти за ориентиране. Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес. Научна конференция „80 години спорт в Алма Матер”. Университетско издателство – СУ. 13-15 ноември 2009. 

28. Владимиров, В. Последователност при извършване на реамбулацията на карти за ориентиране. Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес. Научна конференция „80 години спорт в Алма Матер”. Университетско издателство – СУ. 13-15 ноември 2009. 

29. Владимиров, В. Новости в подготовката на основи при реамбулация на карти за ориентиране. Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес. Научна конференция „80 години спорт в Алма Матер”. Университетско издателство – СУ. 13-15 ноември 2009. 

30. Владимиров, В., В. Гърков. Регулиране скоростта на придвижване в ориентирането. Пети международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”. НСА. София. 23-25 април 2010. 


 

1. Джалдети К. Състояние и перспективи на физическото възпитание и спорт във ВУЗ, Научна конференция с международно участие "Техсис 2011", гр. Пловдив, 26 - 28 май 2011  

2. Джалдети К. Духовното развитие – предпоставка за физическото развитие на студентите. Национална конференция, Каварна, 2012 г. 

3. Джалдети К. Антропометрични измервания на студентите от І и ІІ курсове при ТУ-София, филиал Пловдив.Списание на ТУ-София, филиал Пловдив. Том 18, 2012 г. 

4. Джалдети К., Ташев М. Статистическо изследване на получените резултати за индекс на телесна маса при студенти.Списание на ТУ-София, филиал Пловдив.Том 18, 2012 г. 


 

1.Матикова С., Програма за обучение по тенис на студентите от ТУ филиал гр. Пловдив, 1991, ПУ „П.Хилендарски” 

2.Матикова С, Наблюдение и анализ върху сервис (начален удар) в тениса при студенти – участие в градско първенство и квалификация за общостудентски игри, 1991, ПУ „ П. Хилендарски” 

3.Матикова С., Необходимостта от разкриване на групи по ЛФК за студенти от ТУ- филиал Пловдив, Юбилейна международна научна конференция на ТУ София филиал Пловдив, JOURNAL OF TECHNICAL UNIVERSITY AT PLOVDIV, BULGARIA Vol.13(11) 2006, p 89, ISSN 1310-8271 

4. Матикова С.,К. Джалдети Анализ на проблемите при обучение на студенти от ТУ – филиал Пловдив по ФВС, JOURNAL OF TECHNICAL UNIVERSITY AT PLOVDIV, BULGARIA Vol.13(11) 2006, p 91, ISSN 1310-8271 

5. Матикова С., Основни проблеми в процеса на обучение в часовете по ФВС със студенти от ТУ София, филиал Пловдив, Четвърти международен конгрес на НСА, „Спорт, Стрес, Адаптация” София 2006 

6. Матикова С., Спортът като средство за адаптация на хора със специални потрабности, Актуални проблеми на физическата култура, международна научна конференция НСА 14-15 декември 2006, публикувано в Спорт и наука, Извънреден брой 1, 2007, стр 450 – 452 

7. Матикова С. , Д. Златинов Европейска година за равни възможности за всички във висшето образование, Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници, сборник доклади том III, социално-икономически науки и хуманитарни науки, Пловдив 2007, стр. 35-40, ISBN: 978-954-9448-13-6 

8. Матикова С. , В. Бозукова Обзор на приложението на ерготерапията при хора с АФД (Адаптирана физическа дееспособност) към настоящия момент, Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници, сборник доклади том III, социално-икономически науки и хуманитарни науки, Пловдив 2007, стр. 41-47, ISBN: 978-954-9448-13-6 

9. Матикова С. , В. Бутева Субективизмът на семействата в ущърб на работата на ресурсния учител, Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници, сборник доклади том III, социално-икономически науки и хуманитарни науки, Пловдив 2007, стр. 157-162, ISBN: 978-954-9448-13-6 

10. Матикова С. , Социалната значимост на тениса в контекста на историческото развитие на спорта в световен и в национален план – кратък обзор до 1989 година, Четвърта международна научна конференция на катедра „Футбол, тенис”, Авангард Прима , София, 2007 стр. 217-225 

11. Матикова С. , Съвременният тенис като мощно средство за адаптация и въздействие, Четвърта международна научна конференция на катедра „Футбол, тенис”, Авангард Прима , София, 2007 стр. 226-234 

12. Матикова С. , Невербалната комуникация, като педагогическо средство за обучение, Кинезиология 2007, международна научна конференция, Велико Търново, стр. 98-101, ISSN 1313-244X 

13. Матикова С. , Качеството на учебно-възпитателния процес в зависимост от приложението на психофизиката. Възникване и развитие на психофизиката. Основни теории, „Физическо възпитание и спортът в образователната система” (сборник материали) от Юбилейна научна конференция с международно участие, Благоевград, 2007, стр.126-132 

14. Матикова С. , Биомеханични особености в учебно-тренировъчния процес по тенис, Научна конференция „Актуални проблеми на спортната тренировка” , 15 май 2008, София, НСА 

15. Матикова С. , Характерни моменти от видовете траекторията на топката при въздействието между въздушната среда и терена, Научна конференция „Актуални проблеми на спортната тренировка”, 15 май 2008, София, НСА 

16. Матикова С. , Агресия в училищна възраст и възможности за контрол на конфликти, Научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, сборник доклади, Разград 2008, стр. 47-57 

17. Матикова С. , Тревожност, насилие и здраве при учениците Научна конференция „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”, сборник доклади, Разград 2008, стр. 57-62 

18. Матикова С. , Акултурацията на личността на спортиста като активен процес на мотивация в учебно-тренировъчната работа, Личност, мотивация, спорт, София, НСАПРЕС, том 14, 2009, стр. 101 – 107. ISBN 978-954-718-248-6 

19. Матикова С. , Емоционалните процеси, като база за въздействие върху състезатели по тенис, Личност, мотивация, спорт, София, НСАПРЕС, том 14, 2009, стр. 280 – 283. ISBN 978-954-718-248-6 

20. Матикова С. , Нестандартното мислене и интелект – предпоставка за перспективност на състезателите по тенис, Личност, мотивация, спорт, София, НСАПРЕС, том 14, 2009, стр. 284 – 285. ISBN 978-954-718-248-6 

21. Матикова С. , Анализ на влияние на метода на идеомоторна моделираща тренировка за повишаване на взривната сила на горните крайници на тенисистите, Седма международна научна конференция на катедра „Футбол, тенис”, София, 2010, стр. 69-73, ISSN 1314-3093 

22.Матикова С. , Специфична ловкост (пергел) при тенесисти, Седма международна научна конференция на катедра „Футбол, тенис”, София, 2010, стр. 92-95, ISSN 1314-3093 

23.Матикова С. , Елемент от спортната подготовка на тенисиститте – специфична бързина (ветрило), Седма международна научна конференция на катедра „Футбол, тенис”, София, 2010, стр. 108-110, ISSN 1314-3093 

24. Матикова С. , Психофизически въздействия върху взривна сила на долните крайници при състезатели по тенис – четворен скок, Седма международна научна конференция на катедра „Футбол, тенис”, София, 2010, стр. 126-128, ISSN 1314-3093 

25.Матикова С., Анализ на резултатите от приложени методи на психофизични въздействия върху зрителната представа на състезатели по тенис Седма международна научна конференция на катедра „Футбол, тенис”, София, 2010, стр. 152-158, ISSN 1314-3093 

26. Матикова С., Тест – батеря ТЕКСИС, JOURNAL OF TECHNICAL UNIVERSITY AT PLOVDIV, BULGARIA Vol.16, book 2, 2011, p 303-308, ISSN 1310-8271 

27. Матикова С.,Биомеханика на движенията и действията на състезателите по тенис, като част от кинезиологичната система, Кинезиология 2012, международна научна конференция, Велико Търново, стр.123-129, ISSN 1313-244X 

28. Матикова С., Изменение на психофизическото състояние в инженерната умствена дейност при физическа активност – изследвания специфични за инженерните специалности в ТУ-филиал Пловдив, международна научна конференция „Физическо възпитание спорт кинезитерапия”, 09-10 ноември 2012, Благоевград Спорт и наука изв.бр 5/2012 стр251-255 ,ISSN 1310-3393 

29. Матикова С., Превенцията, като основно задължение в познанията на спортния педагог при възникване на травматична ситуация в областта на спортните занимания, международна научна конференция „Физическо възпитание спорт кинезитерапия”, 09-10 ноември 2012, „Спорт и наука” изв.бр 5/2012 стр 379-385,ISSN 1310-3393 


 


 


 


 

Катедри
Специалности