Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

доц. д-р Тони Михова

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:  


Над 50 в областта на икономика и управление на индустрията, мениджмънт на човешките ресурси, конкурентоспособност на българските предприятия. 

1. Михова Т., Управление на малките и средни предприятия, Пловдив, изд. 2010 г. (Монография) 

2.Михова Т., Фирмени инвестиции в обучението на човешки ресурси,«Панорама на труда», брой 5, 2007 г. 

3.Михова Т., Мениджмънт на човешките ресурси и конкурентоспособност на малките и средни редприятия, “Труд и право”, брой 11, 2007 г. 

4.Михова Т., Мениджмънт на малки и средни предприятия – в условията на европейския пазар, "Банки, инвестиции, пари", брой 8, 2007 г. 

5. Михова Т., Европейска алтернатива пред мениджмънта на туристическата индустрия в България, Туризъм и бизнес", брой 4, 2008 г. 

6.Михова Т., Перспективи и тенденции пред мениджърите и специалистите по управление на човешките ресурси в процеса на разширяване на Европейския съюз, Русенски университет, Научни трудове, том 44, серия 5.1, стр.285-290, 2005 г. 

7.Михова Т., Проблеми при управлението на човешки ресурси в туристическите фирми, Колеж по икономика и администрация, Пловдив, пети годишник, 2008 г. стр.151-156 

8.Михова Т., Мениджмънт на кариерното развитие, Колеж по икономика и администрация – Пловдив, 07.11.2008 г., стр.220-227 

9.Михова Т.,Г.Георгиев, Регионалната иновационна стратегия – инструмент за повишаване на конкурентоспособността на Южен централен район за планиране, Бургаски свободен университет, 2006 г. том 1, стр.82-90 

10.Михова Т., Опитът на мрежата на иновативните региони в Европа, Колеж по икономика и администрация, Пловдив, 18.03.2006 г., стр.127-132 

11.Михова Т., Управление на средствата от структурните инструменти на ЕС, Технически университет-София, филиал Пловдив, Юбилейна научна конференция с международно участие, 09-11.11.2006 г. 

12.Михова Т., Партньорство в контекста на европейските структурни фондове, Русенски университет, Научни трудове, том 46, серия 4, стр.115-120, 2007 г. 

13.Михова Т., Подобряване на технологиите и управлението в предприятията, Съюз на учените в България, Юбилейна научна сесия, 4 и 5 ноември, 2008г. 

14.Михова Т., Павлов А., Issues related to the management of human resources in bulgarian small and medium size enterprises 

15.Михова Т., Павлов А., Challenges faced by the management of bulgarian small and medium size enterprises in the conditions of the european market 

16.Михова Т., Малките и средни предприятия в условията на икономическа криза, Център по предприемачество – Пловдив, 6 и 7.11.2009 г., стр.81-84 

17.Михова Т., Проблеми на малките и средни предприятия при управлението на проекти, Център по предприемачество – Пловдив, 6 и 7.11.2009 г., стр.84-87 

18.Станков Д., Михова Т., Опитът на малките и средни предприятия при управление на проекти, Международна научна конференция "Управление на проекти", Трявна, 15-16.04.2011 г. 

19.Михова Т., Ефективен ли е мониторинга на проекти за малкия бизнес в България?, Международна научна конференция "Управление на проекти", Трявна, 15-16.04.2011 г. 

20.Дайлянова Х., Михова Т., Комуникациите в малките и средни предприятия в съвременните условия, Четвърта национална научна конференция, Технически университет – София, филиал Пловдив, 30.04.2011 г. 

21.Михова Т., Стилът на мениджъра в малките и средни предприятия, Четвърта национална научна конференция, Технически университет – София, филиал Пловдив, 30.04.2011 г. 

22.Михова Т., Модерен ли е българският мениджър, Осма научна конференция "Мениджмънт и предприемачество", Пловдив, 21, 22.10.2011 г., стр.52-54 

23.Михова Т., Помага ли мозъчната атака за печеливши идеи на бизнеса?, Осма научна конференция "Мениджмънт и предприемачество", Пловдив, 21, 22.10.2011 г., стр.52-54 

24.Михова Т.,Управленските решения в условията на икономическа криза, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 2011", Том LVIII, Свитък3, Пловдив, 14-15.10.2011 г., стр.115-118 

25.Михова Т.,Съвременният мениджмънт – проблеми и възможности, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 2011", Том LVIII, Свитък3, Пловдив, 14-15.10.2011 г., стр.119-121 

26.Михова Т.,Бизнес-планирането в малките и средни предприятия, Международна научна конференция "Унитех 11", 18-19.11.2011 г., Технически университет - Габрово 

 

Катедри
Специалности