Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Боряна Пачеджиева

  Основни научни интереси

Оптоелектроника; оптичните комуникации и дистанционните изследвания на стохастични обект; лазерни комуникационни системи с открити преносни среди; компютърните технологии 


Публикации

Общо 46 от които: 

30 статии в периодични научни списания (25 в български и 5 в международни ) 

11 доклади на международни научни конференции 

4 учебника 

1 автореферат на дисертация за получаване на образователна и научна степен “ДОКТОР” 


Участие в 6 научно-изследователски договора

 

Катедри
Специалности