Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

доц. д-р инж. Златко Златанов

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

на доц. д-р инж. Златко Златанов  


I. Научни трудове в специализирани научни издания равностойни на монографичен труд 


I.1. Златанов, З., Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на греда с метода на граничните елементи (МГЕ). Научна конференция, СУБ Пловдив, ноември 11-12, 2010, 19-22, ISSN 1311-9192. 

I.2. Златанов, З., Русчев, Д., Райчев, Р., Ташев, И., Определяне честотата на собствени трептения на греда с метода на граничните елементи (МГЕ). Научна конференция, СУБ Пловдив, ноември 11-12, 2010, 23-26, ISSN 1311-9192. 

I.3. Златанов, З., Определяне на усилията в прътите на равнинна ферма с метода на граничните елементи. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv“Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16 (2), 2011. International Conference Engineering, Technologies and Systems. TechSys 2011, май 26-28, 289-291, ISSN 1310-8271. 

I.4. Златанов, З., Изследване на равнинна рамка под действие на статичен товар с метода на граничните елементи. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv“Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16 (2), 2011. International Conference Engineering, Technologies and Systems. TechSys 2011, май 26-28, 293-297, ISSN 1310-8271.  

I.5. Златанов, З., Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на непрекъсната греда с метода на граничните елементи (МГЕ). Механика на машините, ТУ-Варна, година Х Х, книга 1, 2012 г, 3-6, ISSN 0861-9727. 

I.6. Златанов, З., Изследване на статически неопределима равнинна ферма с метода на граничните елементи. “Дни на науката 2011” СУБ Пловдив, ноември 10-11,2011, 46-49, ISSN 1311-9419. 

I.7. Златанов, З., Изследване на тънкостенна непрекъсната греда на усукване с метода на гранични елементи. “Дни на науката 2011” СУБ Пловдив, ноември 10-11,2011, 41-45, ISSN 1311-9419. 

I.8. Zlatanov, Z., Stress and strain definition of an open profile thin – walled beam at constrained torsion by boundary element metod. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, vol. 42, No. 2, 2012, pp. 43–54, ISSN 0861-6663.  

I.9. Чалъков, И., Ходжева, З., Ганчовска, Д., Георгиева, В., Кацарова, П., Неданова, А., Златанов, З., Будаков, Т., Ташев, М., Определяне на температурното поле в твърдо контактно тяло. Национална конференция, ИХПМ Варна, октомври 18-19, 1991. 

I.10. Русчев, Д., Райчев, Р., Златанов, З., Математичен модел на ударен демпфер чувствителен към ускорение. Юбилейна научна конференция , СУБ Пловдив, ноември 4-5, 2008, 6-9, ISSN 1311-9419. 

I.11. Русчев, Д., Райчев, Р., Златанов, З., Изследване на математичен модел на ударен демпфер чувствителен към ускорение. Юбилейна научна конференция , СУБ Пловдив, ноември 4-5, 2008, 10-13, ISSN 1311-9419. 

I.12. Николов, Ст., Зл. Златанов, Изследване на статично неопределими системи с COSMOS Works, Journal of The Technical University at Plovdiv, Fundamental Sciences and Applications, Vol.13 (5), 2006, Anniversary Scientific Conference’2006, 131-136, ISSN 1310-8271. 

I.13. Златанов, З., Изследване статически неопределима колона на осов товар с метода на граничните елементи. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv“Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 18 , 2012, 49-52, ISSN 1310-8271. 


II. Научни трудове извън равностойни на монографичния труд 


II.1. Zlatanov Z., Investigations during the flight phase of a long jump.10th jubilee national congress on theoretical and applied mechanics, Varna, Bulgaria, september 13-16, 2005, v.II pp 213-217, ISBN-10: 954-322-123-5, ISBN-13: 978-954-322-123-3. 

II.2. Zlatanov, Z., Ilieva-Mitutsova, L., Vasilev, B., Bachvarov, D., Development of automation system for dynamic analysis for long jump in real conditions. 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Bydgoszcz , Poland, december 11-12, 2009, 113-117, ISBN: 978-83-87982-13-3.  

II.3. Ilieva-Mitutsova, L., Vasilev, B., Bachvarov, D., Zlatanov, Z., A portable automated system with feedback for walk monitor and control. 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Bydgoszcz Poland, december 11-12, 2009, 55-58, ISBN: 978-83-87982-13-3.  

II.4. Платонов А.К., Л. Илиева – Митуцова, О.А. Никитин, И. Чавдаров, З. Златанов, Н.С.Сербенюк, О.В.Трифонов, В.С. Ярошевский. Биомехатронные элементы стимулятора стопы человека. Доклад на: Объединеный семинар ИПМ им. М.В.Келдыша РАН и МГТУ им. Н.Э. Баумана по робототехническим системам, 10 Юни 2010, ИПМ-РАН, Москва, Русия. 

II.5. Златанов, З., Василев, С., Използване на компютърната техника в обучението по съпротивление на материалите. Международна конференция, Слънчев бряг, септември 09-11, 1992 . 

II.6. Златанов, З., Определяне геометричните характеристики на съставно сечение на тънкостенен прът с отворен профил. “Дни на науката 2012” СУБ Пловдив, октомври 25-26, 2012. 

II.7. Златанов, З., Изследване на напрегнатото състояние на тънкостенна греда с отворен профил при общо огъване и срязване. “Дни на науката 2012” СУБ Пловдив, октомври 25-26, 2012. 


III. Научни трудове за придобиване на ОНС “доктор” 


III.1. Златанов, З. Числено решение на диференциалното уравнение на движение на тежка точка в съпротивителна среда. Научно-технически семинар “МИУ – 2000”, Пловдив, октомври 20-21, 2000, 55-58. 

III.2. Златанов, З., Певичаров, П., Пенчев, С. Зависимост на коефициента на челно сьпротивление от числото на Рейнолдс при изследване на физически модел в аеродинамична трьба. Научно-технически семинар с международно участие “Машиностроене и уредостроене – 2004”, Пловдив, май 14-15, 2004, 206-211. 

III.3. Златанов, З., Пенчев, С. Изследване на аеродинамичните характеристики на модел на атлет в аеродинамична трьба. Научно-технически семинар с международно участие “Машиностроене и уредостроене – 2004”, Пловдив, май 14-15, 2004, 211-216. 

III.4. Златанов, З. Изследване влиянието на сьпротивлението на вьздушната среда по време на полета при скок на дьлжина. Международна научна конференция “ Лека атлетика и наука”, София, май 18, 2004. Научно-методично списание “ Лека атлетика и наука”, НСА, София, бр.4, 2004, 8-12. 

III.5. Златанов, З., Гаргов, Б., Златов, К., Тошев, Ю. Експериментална измерителна система за динамично изследване на скок на дьлжина в реални условия. Научна коференция с международно участие, Стара Загора, юни 3-4, 2004, 119-123, ISBN: 954-9329-07-0 (т.1). 

III.6. Toshev, Y., Zlatanov, Z., Bogdanov P. On the influence of air resistance during long jump. ХVІІІ International Symposium of Biomechanics in Sports. Hong Kong 2000, pp 76-77. 

III.7. Zlatanov, Z., Nikolov, S., Taiar, R., Toshev, Y. Modeling of athlete body with the CAD system Solid Works. The International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Varna, Bulgaria, june 14-15, 2004, v.4, pp.14-17, ISBN: 9984-32-776-0. 


 

Катедри
Специалности