Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

гл. ас. д-р Стилияна Танева

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ 

на гл. ас. д-р инж. Стилияна Танева 


1.Николов В. Н., Д. А. Кацов, К. М. Амбарев и С. П. Танева, Симулационен модел за изследване управляемостта на двуосен автомобил, Национална конференция “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии”, 27-29.06.2008 г., Жеравна, Научно списание “Механика на машините” год. XVI, кн. 7, бр. 79, стр. 42-45. 

2.Амбарев К. М., В. Н. Николов и С. П. Танева, Интерактивна система за якостно изчисляване на мотовилки от двигатели с вътрешно горене, Национална конференция “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии”, 27-29.06.2008 г., Жеравна, Научно списание “Механика на машините”, год. XVI, кн. 7, бр. 79, стр. 46-49. 

3.Йорданов П. И., С. П. Танева и К. М. Амбарев, Уредба за компютърна диагностика на автомобилен триещ съединител, Национална конференция “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии”, 27-29.06.2008 г., Жеравна, Научно списание “Машиностроене и машинознание” год. III, кн. 1, бр. 4, стр. 3-6. 

4.Кузманов Т., Р. Рачев, С. Танева и К. Амбарев, Довършващо обработване на цилиндрични зъбни колела за транспортната техника чрез повърхностно пластично деформиране, Международна научна конференция “Прогресивни машиностроителни технологии”, 12-13.11.2009г., Пловдив, Journal of Fundamental sciences and applications, бр.15, стр.311- 317. 

5.Кузманов Т., Р. Рачев, К. Амбарев и С. Танева, Силов анализ при протегляне на кръгли отвори в транспортната техника с въртяща се винтова протяжка, Международна научна конференция “Прогресивни машиностроителни технологии”, 12-13.11.2009г., Пловдив, Journal of Fundamental sciences and applications, бр.15, стр.319- 329. 

6.Кузманов Т., И. Амуджев и С. Танева, Инструментална екипировка за довършващо обработване на малки отвори чрез ППД, Национална конференция “Машиностроене и машинознание”, 2010 г., Варна, Научно списание “Машиностроене и машинознание” год. V, кн. 2, бр. 11, стр. 15-18. 

7.Стоев С., А. Ленгеров и С. Танева, Повишаване качеството на обработка при рязане на твърди и свръхтвърди материали, Национална конференция “ Машиностроене и машинознание”, 2011 г., Варна, Научно списание “Машиностроене и машинознание” год. VI, кн. 1, бр. 13, стр. 40-43. 

8.Нейков Св., Г. Козарев и С. Танева, Анализ на свойствата на комплексни еднотурбинни хидродинамични трансформатори с права прозрачност, Научна конференция „РУ$СУ’11”, 28-29.10.2011г., Научни трудове на Русенския университет, том. 50, серия 4, стр. 52-55 . 

9.Ленгеров А., С. Лилов и С. Танева, Адаптивно управление при струговане на нестабилни детайли, Национална конференция “Машиностроене и машинознание”, 2013 г., Варна, Научно списание “Машиностроене и машинознание” год. VIII, кн. 1, бр. 18, стр. 33-37. 

10.Кацов Д., С. Танева, П. Йорданов, Д. Русчев, Хидравлична уредба за изпитване на пневматични колела, International Conference Engineering Technologies and System, TECHSYS, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Vol. 19, 2013, стр. 109-113. 

11.Русчев Д., Д. Кацов, С. Танева, Автоматизирана система за определяне на характеристиките на пневматични гуми, International Conference Engineering Technologies and System, TECHSYS, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Vol. 19, 2013, стр. 89-94. 

12.Танева С., Изследване на напречното увличане на пневматична гума, International Conference Engineering Technologies and System, TECHSYS, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Vol. 19, 2013, стр. 289-292. 

13.Танева С., Д. Кацов, Г. Петков, Ив. Недев, Сцепление на нископрофилна автомобилна гума, Научна конференция с международно участие “Приоритетите в транспорта - през моя поглед”, 10-11. 04. 2014 г.стр. 112-116. 

14.Кацов Д., С. Танева, Изследване на напречното увличане и сцепление на ниско и свръхнископрофилни гуми на леки автомобили, Национална конференция “Машиностроене и машинознание”, 08-10.09.2014 г., Варна, Научно списание “Машиностроене и машинознание ”, год. X, кн. 2, 2015, бр. 24, стр. 39-45. 

15.Кацов Д., С. Танева, Относно построяване на характеристиките на напречно увличане за ниско и свръхнископрофилни гуми на леки автомобили, Национална конференция “Машиностроене и машинознание”, 08-10.09.2014 г., Варна, Научно списание “ Машиностроене и машинознание ”, год. X, кн. 2, 2015, бр. 24, стр. 33-38. 

16.С. Танева, Д. Кацов, Влияние на хистерезисните загуби върху съпротивлението при търкаляне на нископрофилна автомобилна гума, Национална конференция “ Машиностроене и машинознание”, 2015 г., Варна, Научно списание “Машиностроене и машинознание” год. XXIV, кн. 2, 2016, бр. 115, стр.15-19. 


 

Катедри
Специалности