Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

Научни проекти 2011-2015

Проекти към НИС на ТУ-София за периода 2011-2015 г. 

1. През периода март 2014 - ноември 2014г. научен проект по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София (Договор №141ПР0012-19) на тема: „МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗЖИЧНИ РОБОТИЗИРАНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ“. Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Севил А. Ахмед. Участници в проекта: проф. д-р А. В. Топалов, доц. д-р Н. Г. Шакев, маг. инж. Димитър Г. Грозев (докторант), инж. В. Л. Попов (студент)  

2. доц. д-р Румен Мишков, 132ПД0027-19, Нелинейни адаптивни наблюдатели и системи за управление със синхронни електродвигатели, 2013-2014  

3. доц. д-р Румен Мишков, 132ПД0013-19, Нелинейни адаптивни системи за управление с асинхронни електродвигатели, 2013-2014  

4. доц. д-р Иван Костов, 122ПД0031-19, Развойна платформа за цифрово управление на асинхронно електрозадвижване, 2012-2013  

5. доц. д-р Иван Ганчев, 121ПД0083-19, Разработване на развойна система за проектиране на програмно осигуряване в системите за управление, 2012-2013  

6. През периода април 2011 – юни 2012 научен проект за подпомагане на докторант по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София (заповед 1019/ 11.04.2011 г.) на тема „РАЗРАБОТКА НА АДАПТИВНИ ТИП-2 НЕВРОННО-РАЗМИТИ СТРУКТУРИ С ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ИНТЕЛИГЕНТНОТО УПРАВЛЕНИЕ“. Финансиран с договор №112пд009-19. Ръководител на проекта е доц. д-р Андон В. Топалов. Проектът е за подпомагане на докторант маг. инж. Костадин Борисов Шиев 

7. доц. д-р Д. Цанкова, №112пд010-19 /2011 с тема “Управление на мобилни роботи в задачи, изискващи събиране във формации и маневриране в нехомогенни среди” (продължителност 1.5 години)  

8. Договор № 102ни046-08/2010 г. към НИС при Технически университет София на тема: „Многомоделно и предсказващо управление с откриване и компенсиране на неизправности “, ръководител доц. д-р Александър Каменов Ищев  

9. През периода: март 2009 – ноември 2009 научен проект по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София на тема: „МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕТИРИРОТОРЕН МИНИ-ХЕЛИКОПТЕР DRAGANFLYER”. Финансиран с договор № 091ни068-17. Ръководството на проекта е осъществено съвместно от доц. д-р Андон В. Топалов и доц. д-р Добрин Т. Сейзински от катедра ТАТТ. Участници в проекта са: доц. д-р инж. М. Г. Петров, ст. ас. д-р инж. Н. Г. Шакев, докторант маг. инж.С. М. Кисьова и докторант маг. инж. К. В. Лазаров 

10. През периода март 2010 - ноември 2011г. научен проект по вътрешен конкурс на НИС при ТУ-София (заповед № 1250/20.04.2010 г.) на тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТЕН ХЕЛИКОПТЕР ЧРЕЗ ВИЗУАЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА ПРИ КАЦАНЕ ИЛИ ВИСЕНЕ НАД НАЗЕМЕН ОБЕКТ“. Финансиран с договор Nо: 102ни083-19. Ръководител на проекта: доц. д-р Петя Е. Павлова от кат. КСТ. Участници в проекта: доц. д-р А. В. Топалов, гл. ас. д-р И. Н. Атанасов, докторант инж. С. М. Николова (Кисьова), докторант инж. К. Б. Шиев, студент Д. Николова, студент Н. Н. Делчев, доц. д-р Д. Т. Сейзински  

11. Договор № 091пд030-17/2009 г. към НИС при Технически университет София на тема: „АЛГОРИТМИ ЗА СИСТЕМИ С НЕВРОННО-РАЗМИТО ПРЕДСКАЗВАЩО УПРАВЛЕНИЕ”. Договор ръководител доц. д-р Михаил Георгиев Петров, с цел подпомагане на докторанта маг. инж. С. Ахмед  

12. Договор № 091ни134-08/2009 г. към НИС при Технически университет София на тема „Алгоритми за диагностика и управление при неизправности”, ръководител доц. д-р Александър Каменов Ищев  


 

Външни за ТУ-София проекти за периода 2011-2015 г. 


1.През периода: 2014 – 2016 г. научен проект към Фонд „Научни изследвания“ при МОМН, Република България на тема: „УПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНИ РОБОТИ В БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ С ХИБРИДНИ СТРУКТУРИ“. Финансиран с договор No: ДФНИ И02-6/2014. Ръководител на проекта е проф. д-р Андон В. Топалов Участници в проекта сa: проф. д-р М. Г. Петров, доц. д-р Н. Г. Шакев, доц. д-р А. М. Танева, гл. ас. д-р З. Г. Каврошилов, гл. ас. д-р С. А. Ахмед, маг. инж. К. Б. Шиев, маг. инж. С. Пейков, маг. Н. Димитров и проф. д-р Zdeněk Plíva (Technical University of Liberec, Либерец, Чешка Република) и проф. д-р Petr Louda (Technical University of Liberec, Либерец, Чешка Република)  

2.През периода: 2006 – 2011 г. научен проект към Фонд „Научни изследвания“ при МОМН, Република България на тема: „СЪВРЕМЕННИ ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ“. Финансиран с договор No: ВУ-ТН-108/05 и доп. споразумение N: Д01-421/19/06.08. Участници в проекта сa: доц. д-р А. В. Топалов (ръководител), доц. д-р М. Г. Петров, доц. д-р Р. Л. Мишков, доц. д-р Д. Д. Цанкова, доц. д-р И. К. Ганчев, гл. ас. д-р А. М. Танева, гл. ас. д-р Н. Г. Шакев, гл. ас. В. С. Георгиева, доц. д-р И. Й. Костов, доц. д-р В. Й. Рангелова и проф. д-р Okyay Kaynak (Bogazici University, Истанбул, Турция)  

 

Катедри
Специалности