Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

Международни проекти

ПРОЕКТ CEEPUS (Central European Exchange Program University Studies) 


Технически университет, филиал Пловдив е включен в международен проект CEEPUS Cz 0031 за периода 2005 – 2009. В проекта участват 16 университета от централна и източна Европа, между които – Технически университети от Австрия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Хърватско и Словения. Целите на проекта са свързани с подпомагане и организиране на учебната дейност, предимно в областта на “Автоматиката и системите за управление”, както и на други сродни дисциплини и приложения. За целта ежегодно се извършва краткосрочен обмен на студенти-дипломанти, докторанти и преподаватели между партньорите в проекта. Провеждат се международни семинари с публикуване на лекции и доклади. Обменят се учебни материали и опит.  

Главен координатор по проекта е катедра “Измерване и управление” от Технически университет Бърно , Чехия. От страна на Технически университет, филиал Пловдив проектът се представлява от катедра “Системи за управление”. Катедрата ежегодно приема и изпраща на специализации по проекта 4 студенти-дипломанти и осъществява обмен на 2 преподавателя. Финансирането на българското участие по проекта е от Министерството на образованието и науката, представено от Национален CEEPUS офис. 

 

Катедри
Специалности