Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

доц. д-р Пепо Йорданов

1. ЙОРДАНОВ П., Об одной численной реализации теории течения для определения остаточных напряжений в осесимметричных телах методом конечных элементов, Известия на Техническия Университет в Пловдив, т. 1, Пловдив 1995, (стр.143-148). 

2. ЙОРДАНОВ П. Численное решение осесимметричной задачи при наличии физической и геометрической нелинейности, Известия на Техническия Университет в Пловдив, т. IV, Пловдив 1996, (стр. 245-250). 

3. Р. РАЛЕВ, М. ПЕТРОВА, П. ЙОРДАНОВ Изследване разпределението на напреженията в шести долен зъб при различни случаи на натоварване по метода на крайните елементи, Стоматология, т. 78, бр.1, София 1996, (стр.25-28). 

4. В. Г. БАЧЕВ, П. И. ЙОРДАНОВ, Д. Т. РУСЧЕВ, Й. Д. ЙОРДАНОВ, Влияние на вътрешнобалистичните параметри на ловно оръжие върху дефект на цевна кутия, “120 години от Априлското въстание” - научно тематичен сборник доклади на ЮНС, Д. Митрополия 1996, (стр. 296-301). 

5. В. И. ГЕОРГИЕВ, В. Н. НИКОЛОВ, П. И. ЙОРДАНОВ, А. Д. НАЧЕВ, Приложение на повърхностната пластична деформация за обработка на тънкостенни цилиндри за стирлингови двигатели, 5 – та международна конференция AMTECH’99 – сборник доклади, Пловдив 1999, (стр. 310-317). 

6. PEPO I. JORDANOV, Finite Elements for Analysis of Geometric Nonlinear Shells with Small and Middle Thickness, Applications of Mathematics in Engineering’24, Heron Press, Sofia 1999, (p. 179-181). 

7. П. ЙОРДАНОВ, Библиотека крайни елементи за линеен и нелинеен анализ на напрегнато и деформационно състояние, Научни трудове на СУБ – Пловдив, серия В. Техника и технологии, физика и математика, т. I, Пловдив 2001 (стр. 7-12). 

8. П. ЙОРДАНОВ, Анализ на устойчивостта и надкритичното поведение на еласто-пластични черупки, Научни трудове на СУБ – Пловдив, серия В. Техника и технологии, физика и математика, т. I, Пловдив 2001 (стр. 13-18). 

9. П. ЙОРДАНОВ, В. БАЧЕВ, Еласто-пластично равновесие на двуслоен цилиндър в набразден еластичен цилиндър, Научни трудове на СУБ – Пловдив, серия В. Техника и технологии, физика и математика, т. I, Пловдив 2001 (стр. 19-24). 

10. П. ЙОРДАНОВ, В. НИКОЛОВ, Напрегнато и деформационно състояние на тънкостенни цилиндри за стирлингови двигатели, Механика на машините, бр. 39, Варна 2001, (стр. 113-116). 

11. Г. АТАНАСОВ, П. ЙОРДАНОВ, А. ЗЕКОВА, З. ВИТЛАРОВ, Изследване на напрегнатото и деформационното състояние на еластично-фрикционен диск (ЕФД), Механика на машините, бр. 39, Варна 2001 (стр. 38-41). 

12. А. ЗЕКОВА, П. ЙОРДАНОВ, З. ВИТЛАРОВ, Г. АТАНАСОВ, Изследване на еластично-фрикционен пръстен по метода на крайните елементи, Механика на машините, бр. 40, Варна 2001 (стр. 76-79). 

13. YAVOR ST. KALATCHEV, TRIFON AT. MICHAILOV, PEPO IV. IORDANOV Study of Occlusal-Articulation Relationships with the Help of T-Scan Apparatus, Folia medica, tomus XLIII, 1&2/2001, Plovdiv, (p. 88-91), (индексирана и реферирана в MEDLINE (USA), PMID: 15354477) 

14. YAVOR ST. KALATCHEV, PEPO IV. IORDANOV, ONNIK G. CHAPRASHIKIAN, ELEFTERY MANOHIN, Measurment of the Magnitude of the Occlusal Forces during Articulation, Folia medica, tomus XLIII, 1&2/2001, Plovdiv, (p. 97-100), (индексирана и реферирана в MEDLINE (USA), PMID: 15354479) 

15. YAVOR ST. KALATCHEV, RALIN D. RALEV, PEPO IV. IORDANOV, Finite Element Tension Analysis of the Supporting Tissues of a Maxillary Canine, Folia medica, tomus XLIII, 1&2/ 2001, Plovdiv, (p. 105-108), (индексирана и реферирана в MEDLINE (USA), PMID: 15354481) 

16. ЯВОР КАЛЪЧЕВ, ПЕПО ЙОРДАНОВ, Анализ на напреженията в кучешки зъби по метода на крайните елементи на устройство за вътрешнокореново задържане, Научни трудове на СУБ – Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и стоматология, т. I, Пловдив 2001 (стр. 391-396). 

17. PEPO. JORDANOV, STOYAN. ISHPEKOV, An Analytico-Numerical Method for Determinatoin of the Sinking Depth of Potato Tubers and Stones in the Finger Belts, SMAT 2001, vol. II, “Tractoare si masini agricole materiale si tehnologii noi”, Craiova 2001, (p. 117-122). 

18. S. ISHPEKOV, P. JORDANOV, V. NIKOLOV, Finger-Reflection Separator for Removing Potato Tubers from Similar Size Stones and Clods, 15th Triennial Conference of the EAPR, Hamburg, 14-19 July, 2002. 

19. V. NIKOLOV, P. JORDANOV, S. ISHPEKOV, Simulation model of the Finger-Reflection Separator for Potatoes, 15th Triennial Conference of the EAPR, Hamburg, 14-19 July, 2002. 

20. ИШПЕКОВ С., П. ЙОРДАНОВ И В. НИКОЛОВ, Палцев отражателно-фрикционен сепаратор за картофени клубени от картофоподобните примеси, “Селскостопанска техника”, кн. 4-5, 2002 г., (стр. 23-26). 

21. НИКОЛОВ В., П. ЙОРДАНОВ И С. ИШПЕКОВ, Имитационен модел на палцев отражателно-фрикционен сепаратор за картофи, “Селскостопанска техника”, кн. 4-5, 2002 г., (стр. 27-30). 

22. Y. KALATCHEV, P. YORDANOV, Разширяване на възможностите на системата Т-СКАН за измерване на големината а оклузалното налягане, Journal оf the Technical University at Plovdiv,Vol. 11, 2004, (p. 17-24). 

23. Y. KALATCHEV, P. YORDANOV, Математичен модел а напрегнатото състояние в пародонта на зъбите, Journal оf the Technical University at Plovdiv,Vol. 11, 2004, (p. 25-32). 

24. Y. KALATCHEV, P. YORDANOV, Анализ на напреженията в еднокоренов зъб по метода на крайните елементи, Journal о f the Technical University at Plovdiv,Vol. 11, 2004, (p. 33-40). 

25. Д. КАЦОВ, В. ГЕОРГИЕВ, П. ЙОРДАНОВ, Подобряване технологичността на конструкцията на шарнирните съединения в управляемия мост на автомобилите, Journal о f the Technical University at Plovdiv,Vol. 12, 2005, (p. 25-34).  

26. Д.Т. СЕЙЗИНСКИ, С.М. АСЕНОВ, С.И. ПЕНЧЕВ, П.И. ЙОРДАНОВ, Условия за експлоатация на ГТД по техническо състояние,“120 години от Съединението”, сборник доклади на Юбилейна научна сесия,НВУ “В. Левски” – Ф “Авиационен”, т. 1, Д. Митрополия, 2005, (стр. 73-78). 

27. СТАНЧЕВ Б.С., ПАНАЙОТОВ Х.П., СЕЙЗИНСКИ Д.Т., ЙОРДАНОВ П.И., ХАРИТОВ С.Д., Експериментално определяне на механичните характеристики на съвременни композитни материали, използвани при конструирането на БЛА, ,“120 години от Съединението”, сборник доклади на Юбилейна научна сесия,НВУ “В. Левски” – Ф “Авиационен”, т. 1, Д. Митрополия, 2005, (стр. 68-72). 

28. Д. КАЦОВ, П. ЙОРДАНОВ, Автоматизирано проектиране на пет степенна предавателна кутия за леки автомобили, МАШИНОСТРОЕНЕ&електротехника, кн.1, София, 2006 (стр. 1-7). 

29. Д. КАЦОВ, П. ЙОРДАНОВ, Изчисляване на диафрагмена пружина на автомобилен триещ съединител по метода на крайните елементи, МАШИНОСТРОЕНЕ & електротехника, кн. 3 София, 2006 (стр. 1-7). 

30. Д. КАЦОВ, П. ЙОРДАНОВ, Изпитване на автомобилен триещ съединител с диафрагмена пружина, МАШИНОСТРОЕНЕ & електротехника,кн. 1, София, 2005 (стр. 19-22). 


 

Катедри
Специалности