Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

гл. ас. д-р Георги Йорданов Козарев

СТАТИИ 

 

1. Козарев, Г., С. Нейков. Относно проектировъчното динамично изчисление на автомобила. Юбилейна научна сесия “50 години ТУ-София”, том 48, книга 1, 1995г. 

2. Нейков, С., Г. Козарев, П.Терзиев. Оптимални натоварващи свойства на комплексен хидродинамичен трансформатор за работа с дизелов двигател. Научна сесия “Въоръжение и бойна техника на 2000 година” ВНТИ-София 1995 

3. Козарев, Г., Ч. Карапачов. Алтернативно предложение за модернизиране силовото предаване на БРДМ-2 и БТР-60 ПБ. Научна сесия “Въоръжение и бойна техника на 2000 година” ВНТИ-София 1995 

4. Нейков, С., Г. Козарев, П.Терзиев, Х. Хоптериев. Максимум на потенциалната средна входна мощност в адрегат “ДВГ-ХДП”. Научна сесия “Хемус ‘96”, Пловдив 1996 

5. Нейков, С., Г. Козарев, П.Терзиев, Х. Хоптериев. Оптимизиране на съвместната работа в системата “ДВГ-ХДП-СМ” по критерии среден спецефичен разход на гориво. Научна сесия “Хемус ‘96”, Пловдив 1996 


6. Нейков, С., Г. Козарев, П.Терзиев. Към въпроса за проектировъчното динамично изчисляване на автомобила. Научна сесия “Еко-Варна ‘96”, Варна 1996 


7. Нейков, С., Г. Козарев, С. Денков, З. Христов Булдозер на базата на танк Т-55. Научна сесия “Хемус ‘96”, Пловдив 1996 


8. Нейков, С., Г. Козарев, П.Терзиев. Анализ на критериите за оценяване на съвместната работа между ДВГ и ХДП. Научна сесия ТУ-София, филиал Смолян 2000 


9. Нейков, С., Г. Козарев, П.Терзиев. Анализ на методите за оценяване на съвместната работа между ДВГ и ХДП. Научна сесия ТУ-София, филиал Смолян 2000 

10. Козарев, Г., С. Нейков, П.Терзиев. Комплекс от критерии за теоретичното изследване на съвместната работа в агрегат “ДВГ-ХДП”, МОТАУТО ’01, том 3 

11. Козарев, Г. Аналитично изследване на енергийните показатели в агрегат “ДВГ-ХДП” по комплекс от енергийни критерии “Р”, “Р75”, “Р80”, МОТАУТО ’01, том 3 

12. Козарев, Г., С. Нейков, П.Терзиев. Една гранична задача при теоретичното изследване на съвместната работа в агрегат “ДВГ-ХДП”, МОТАУТО ’01, том 3 

13. Козарев, Г., С. Нейков. Експериментално изследване на мотокарен агрегат “ДВГ-ХДП” при работа на двигателя и на частични режими, МОТАУТО ’03, том 1 

14. Козарев, Г., С. Нейков. Експериментално изследване на мотокарен агрегат “TM20LPG-SSL11”, МОТАУТО ’03, том 1 

15. G.Kozarev,P.Terziev,S.Neykov “Optimization of the joint work in aggregate “ICE-HDTC” on a complex of energy criteria”, XIII International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines, Kragujevac, 4-6.10.2004 

16. G.Kozarev,P.Terziev,S.Neykov "A comparative theoretical research of series motor truck aggregates "ICE-HDTC" on energy critrion "p””, XIII International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines, Kragujevac, 4-6.10.2004 

17. Кацов Д. А, Нейков С., Козарев Г. “”Кинематични характеристики при съвместната работа на дизелов двигател с всережимен регулатор и хидромеханична предавка. Journal of the Technical University at Plovdiv 2005г. , стр. 35-42 

18. Нейков С., Кацов Д., Козарев Г. “”Силови и мощностни характеристики при съвместната работа на дизелов двигател с всережимен регулатор и хидромеханична предавка. Списание “Машиностроене и електротехника” 2006г. кн. 2, стр. 20-26 

 

Катедри
Специалности