Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

ДОКТОРАНТИ

ред. докт. маг. инж. Кемал Адам Юсеин 


1. К.Юсеин, Хр.Кисов, Ст.Рабаджийска, А. Дандаров, "Избор на целесъобразно моделно описание при оптична детекция",Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 16,TechSys 2011, BULGARIA 


 


ред. докт. маг. инж. Станислава Ненова Рабаджийска 


1. Uzunov Tz., P. Uzunova, N. Kaimakanova, St. Rabadjiyska,M. Nenchev, M. Deneva, Analysis of the penetration of the laser radiation in dental tissue, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 16,TechSys 2011, BULGARIA 


 

ред. докт. маг. инж. Христо Тодоров Кисов 


1. Участие в договор 102ни 080-19 НИС- ТУ-София 2010-2011 


2. Участие в патент: М. Ненчев, М. Денева, Х. Кисов, Е. Стойкова " Лазерно устройство за дистанционно измерване на транслация с приплъзване на обекти, използващо клиновидна интерференчна структура" Панетно Ведомство на Република България, рег. № 110789/08. 11. 2010 с положителна начална рецензия и оценка за патентноспособност от Патентно Ведомство- България. 


 


3. Hristo Kisov, Margarita Deneva, Marin Nenchev " Development of 1.44 µm, 1.33 µm and 1.06 µm Multi- wavelength Quantum Electronics Generator: Controlled Emission in Simultaneous or Sequence Pulses", An. Journal of Electronics, 2010, ISSN 1313- 1842 p. 107-110 


4. HRISTO KISOV, MIHAIL KALBANOV, STEFAN POPOV "STUDY OF PASSIVE Q-SWITCHES FOR 1444 nm WAVELENGTH OF Nd:YAG LASER", 


 

 


 


 

инж. Ели Иванова Попова  


инж. Пламена Тихомирова Тодорова  

• P. Todorova, M. Deneva, M. Nenchev, “Quantum electronic device for laser-intracavity registration of pollutants with increased sensitivity”, Proc. Intern. Confer. "Electronics-ET'05", Sozopol, Bulg., (2005) in press.  

• P.Todorova, M.Deneva, M.Nenchev, “A simple two-wavelength active mirror laser emitting in successive nanosecond pulses”, Journal of Technical University-Sofia, Branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol.11 (2005), in press. 

• P.Todorova, M.Deneva, M.Nenchev, “A simple two-wavelength laser emitting in successive nanosecond pulses”, Proc. Intern. Confer. "Electronics-ET'04", Sozopol, Bulg., (2004) 45 – 50.  


инж. Елисавета Иванова Никова  


инж. Янислав Генов Картелов  

 

инж. Гинка Георгиева Байрякова  


инж. Димитър Александров Димитров 

1. P. Uzunova, Tz. Uzunov, L.Gacheva, R.Peev, V.Pashova, D.Dimitrov, M.Deneva M. Nenchev, “Experimental Study of the Penetration of Laser Radiation with Red-Yellow Wavelengths and Different Polarization in Human Tooth Complexes”, Proc. IX Intern. Confer. ILLA’2006 and V Int. Symposium LTL’2006 “Lasers and Information”, Smolyan, 2006 in press 

2. M. Deneva, D. Dimitrov, M.Nenchev, “Development of original approach for increasing of the maximum peak power in q-switched quantum electronic generators: application in ruby laser” , Proc. XV Intern. Confer. “Electronics’2006”, Book 2, Sozopol, 2006, pp.144-150, ISBN 954-438-565-7  


маг. инж. Лазарина Иванова Гачева 


Статии:  

1. L. Gacheva, M. Nenchev, M. Deneva, “Laser whit frequency locking at reference atomic absorption line by external injection”, Electronics ET`2004 


2. L. Gacheva, M. Nenchev, M. Deneva, I. Iliev, “A simple new competitive – amplifying technique for producing of laser emission locked at atomic absorption line”, Proc. Intern. Symposium, 2005, Bulgaria 


3. P. Uzunova, Tz. Uzunov, L.Gacheva, R.Peev, V.Pashova, D.Dimitrov, M.Deneva M. Nenchev, “Experimental Study of the Penetration of Laser Radiation with Red-Yellow Wavelengths and Different Polarization in Human Tooth Complexes”, Proc. IX Intern. Confer. ILLA’2006 and V Int. Symposium LTL’2006 “Lasers and Information”, Smolyan, 2006 in press 


маг. инж. Вера Максимова Илиева-Пашова 


1. V. Ilieva, S. Saparev, “Math moulding of RED queue mechanism”,Collection of Scientific Conference, Smolyan, Bulgaria 

2. P. Uzunova, Tz. Uzunov, L.Gacheva, R.Peev, V.Pashova, D.Dimitrov, M.Deneva M. Nenchev, “Experimental Study of the Penetration of Laser Radiation with Red-Yellow Wavelengths and Different Polarization in Human Tooth Complexes”, Proc. IX Intern. Confer. ILLA’2006 and V Int. Symposium LTL’2006 “Lasers and Information”, Smolyan, 2006 in press 


 

Катедри
Специалности