Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Научни публикации

2009 

Салапатева С., В. Георгивев. Целесъобразно оразмеряване на детайлите обрабовани на металорежещи машини с ЦПУ. Journal of Fundamental Sciences and Applications, Vol. 15, 2009, International Conference on Advanced Manufacturing Technologies, AMTECH 2009, стр.163-272. 


2008 

Георгиев В., С. Салапатева, И. Четроков, С. Лилов. Системи за осигуряване точността на размерите на детайли в машиностроенето изтаботени на металорежещи машини с цифрово програмно управление, Международна конференция по Автоматика и информатика' 08, София, V-15 – V-18. 


Георгиев В., С. Салапатева, И. Четроков. Довършващо обработване на ротационни профилни повърхнини чрез повърхностно пластично деформиране (ППД) на стругове с ЦПУ. Международна конференция „АВАНГАРДНИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ”, стр.275-280. България, Кранево, 18-20 юни, 2008. 


2007 

Георгиев В. Информационните технологии в управлението на технологичния процес. Сп. “MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS”, бр.1/2007, стр.30-35. НТС по машиностроене, София, 2007. 


Georgiev V., S. Lilov. Instruments and Software Tools for Obtaining Diagnostic Information for Intelligent CNC of Machine Tools. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’07, Vol. II, p.p. V-25, V-28. Bulgaria, Sofia, October 3-6, 2007. 


Salapateva S., I. Chetrokov, V. Georgiev. Simulation Based Investigation of Technological Processes in CNC of Machine Tools for the Purposes of Intelligent Accuracy Control. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’07, Vol. II, p.p. V-29, V-32. Bulgaria, Sofia, October 3-6, 2007. 


Chetrokov I., S. Salapateva, V. Georgiev. Methodology for Diagnostics of Workpieces and Parts for the Purposes of an Intelligent CNC of Lathes. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’07, Vol. II, p.p. V-33, V-36. Bulgaria, Sofia, October 3-6, 2007. 


Георгиев В., С. Салапатева, И. Четроков, С. Лилов. Размерни вериги със самокомпенсиращи се грешки на съставните звена. International scientific conference, AMTECH’07. Bulgaria, Gabrovo, 23-24 November, 2007. 


Георгиев В., И. Четроков, С. Салапатева. Избор на ниво за стабилизиране на силовата деформация при адаптивно управление на точността. International scientific conference, AMTECH’07. Bulgaria, Gabrovo, 23-24 November, 2007. 


Кузнецов Ю. Н., А. А. Вачев, А. В. Самойленко, Й. Т. Максимов. Динамика и особенности обработки полигональных поверхностей на различных станках токарной группы. International scientific conference, AMTECH – 2007, Volume 2, Gabrovo, p.p. II – 60 – II - 72. 


Вачев А. А. Зависимости между инструменталните и работните ъгли. // Journal of the Technical University at Plovdiv. “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 14, 5-16, 2007. Series L – Mechanical Engineering. 


2006 

Салапатева С., А. Ленгеров, И. Четроков, В. Георгиев. Размерно настройване на металорежещи машини за обработване на партида детайли. Пети Международен конгрес “Машиностроителни технологии’ 06”, Варна, 2006, стр.14-16. 


Георгиев В., С. Салапатева, А. Ленгеров. Към метода на регулирането за осигуряване точността на изделията при сглобяване. Списание на Техническия университет в Пловдив, том.13(6), стр. 119-122. България, Пловдив, 2006. 


Салапатева С., В. Георгиев. Динамичен алгоритъм за размерно поднастройване. Списание на Техническия университет в Пловдив, том.13(7), стр. 107-110. България, Пловдив, 2006. 


Георгиев В., С. Лилов. Адаптивно управление при свредловане на металорежещи машини с ЦПУ. Списание на Техническия университет в Пловдив, том.13(6), стр. 105-110. България, Пловдив, 2006. 


Георгиев В., И. Четроков. Влияние на осовата координата на зоната на рязане върху алгоритъма за адаптивно управление на точността при струговане. Списание на Техническия университет в Пловдив, том.13(7), стр. 137-142. България, Пловдив, 2006. 


Станков Д., П. Серафимова, В. Георгиев, В. Арабаджиев. Мембранен патронник. Списание на Техническия университет в Пловдив, том.13(7), стр. 143-147. България, Пловдив, 2006. 


Вачев А. А. Методология за преобразуване на инструменталните ъгли в работни и обратно – алтернатива на ISO 3002/2. // Journal of the Technical University at Plovdiv. “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13 (6), 51-58, 2006. Anniversary Scientific Conference’ 2006. 


Вачев А. А., А. С. Попаров. Работна система и ъгли на движение при струговане. // Journal of the Technical University at Plovdiv. “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13 (6), 59-70, 2006. Anniversary Scientific Conference’ 2006. 


Вачев А. А., А. С. Попаров. Инструментална и работна система при фрезоване в равнина (2D). // Journal of the Technical University at Plovdiv. “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13 (6), 71-77, 2006. Anniversary Scientific Conference’ 2006. 


Вачев А. А., А. С. Попаров. Инструментална и работна система при фрезоване в пространство (3D). // Journal of the Technical University at Plovdiv. “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13 (6), 79-84, 2006. Anniversary Scientific Conference’ 2006. 


Вачев А. А., А. С. Попаров. Инструментална и работна система при разстъргване (3D), свредловане, зенкероване и райбероване. // Journal of the Technical University at Plovdiv. “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13 (6), 85-92, 2006. Anniversary Scientific Conference’ 2006. 


2005 

V. Georgiev. METAL-CUTTING MACHINES STRAIN BEHAVIOR SIMULATION. 5th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI 2005 (ISBN 86-83803-20-1), p.p. 142-146. 04 – 07. September 2005, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro 


V. Georgiev, I. Chetrokov. METAL CUTTING MACHINES STRAIN BEHAVIOR MATHEMATICAL MODELS BASED ADAPTIVE CONTROL. 5th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI 2005 (ISBN 86-83803-20-1), p.p. 147-152. 04 – 07. September 2005, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro. 


Георгиев В., С. Салапатева, И. Четроков. Възможности за повишаване точността на aктивния контрол при струговане на ММ с ЦПУ чрез адаптивно управление на точността. АМТЕCH 2005, Русе, 2005, стр.386-391. 


Георгиев В., И. Четроков. Влияние на грешките на формата на заготовката върху алгоритъма за адаптивно управление на точността при струговане. АМТЕCH 2005, Русе, 2005, стр.381-385 


Георгиев В., И. Четроков. Моделиране на деформационното поведение на технологичната система при механично обработване. АМТЕCH 2005, Русе, 2005, стр.375-380. 


Кацов Д., В. Георгиев, П. Йорданов. Подобряване технологичността на конструкцията на шарнирните съединения в управляемия мост на автомобилите. Списание на Техническия университет в Пловдив, том.12, стр. 25-34. България, Пловдив, 2005. 


Бачев В. Г., С. И. Пенчев, Р.Х. Рачев. Екологичен куршум за гладкоцевно оръжие. ЮНС - 2005, НВУ ”В. Левски”, 21-22 април 2005, В.Търново. 


Бачев В. Г.,С. И. Пенчев, А. П. Райдовска, Р.Х. Рачев. Оптимизация на конструктивните параметри на компресионен пистолет за спортна стрелба. ЮНС-2005, НВУ ”В. Левски”, 21-22 април 2005, В.Търново. 


Райдовска А. П., С. Я. Любомирова, Р.Х.Рачев, В. Г. Бачев. Недостатъците на реалния диференциален каскаден усилвател ,причина за развитието на нови модели. ЮНС-2005, НВУ ”В. Левски”, 21-22 април 2005, В.Търново. 


Станков Д. К., Р.Х.Рачев, А. Ас. Драгнев. Технологична характеристика на отворите в корпусни детайли от голямогабаритни изделия. Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, сборник доклади ISBN 954-9449-01-7, cтр. 232-238, Пловдив, 2005. 


Станков Д. К., Р.Х.Рачев, Г. Р. Драгнев. Технологични изследвания за осигуряване на точността при изработване на отвори, Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, сборник доклади ISBN 954-9449-01-7, cтр. 238-243, Пловдив, 2005.  


Зюмбилев А., К. Николов. Азотиране и карбонитриране на стомани 20 и 25ХГСНМА. Международна научна конференция АМТЕCH 2005, стр.76-81, Русе, 2005. 


Станков Д. К., В. Георгиев. Математичен модел за оптимизиране количеството инструментална екипировка за обработване на отвори в широкономенклатурното производство. Международна научна конференция АМТЕCH 2005, стр.348-353, Русе, 2005. 


Георгиев В., С. Лилов, И. Четроков. Динамометрична система за контрол натоварването на инструмента при механично обработване на ЦМ 040. Сп. Механика на машините, серия: Машиностроене и машинознание, година XIII, книга 5, Сливен, 2005, стр. 47-50. 


Георгиев В., С. Салапатева. Условия за размерно поднастройване при активен контрол след обработването за ММ с ЦПУ, сп. Механика на машините, серия: Машиностроене и машинознание, година XIII, книга 5, Сливен, 2005, стр. 43-46. 


Георгиев В. Високотехнологични паркове в България – илюзия или реалност. Сб. Информационни технологии в съвременното машиностроене, стр.7-13, “Имеон”, Пловдив, 2005. 


Георгиев В., Д. Станков, И. Замфиров. Инструмент за фино разстъргване. Сб. Информационни технологии в съвременното машиностроене, стр.112-116, “Имеон”, Пловдив, 2005. 


Лафчиев Г., Георгиев В. Автоматизация на автоматичното проектиране в условията на средносерийно производство. Сб. Информационни технологии в съвременното машиностроене, стр.100-107, “Имеон”, Пловдив, 2005. 


Ямболиев Т., В. Колева. Особености при дифузионно заваряване на инструментални материали. Сб. Докл.от научна конф. “РУ 2005”, ВТУ, Русе, ноември, 2005, с.217-222.  


Ямболиев Т., Г. Минчев, Т. Нанков. Фактори при послойно изграждане на детайли. Сб. докл.от научна конф. “РУ 2005”, ВТУ, Русе, ноември, 2005, с. 223-228.  


Кузманов Т., Х. Метев, Г. Николчева, А. Ленгеров. Метод за определяне режимите на рязане на металорежещи машини с програмно управление. Международна научна конференция АМТЕCH 2005, стр.299-304, Русе, 2005. 


Ленгеров А.Д., П. Даскалов, М. Мочев. Изследване влиянието и тежимите на шлифоване върху грапавостта при обработване на детайли от прахова металургия. Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, сборник доклади ISBN 954-9449-01-7, стр. 217-221Пловдив, 2005. 


Ленгеров А.Д., П. Даскалов, М. Мочев. Определяне контактната площ при пластично деформиране на детайли получени по метода на праховата металургия. Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, сборник доклади ISBN 954-9449-01-7, стр. 221-224, Пловдив, 2005. 


Станков Д., Б. Борисов, И. Танев. Вакуум – миксер хомогенизатор. Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, сборник доклади ISBN 954-9449-01-7, cтр. 226-231, Пловдив, 2005. 


Станков Д., Р. Попов, И. Иванов. Манипулатор за заваряване. Международна научна конференция АМТЕCH 2005, стр.239-244, Русе, 2005. 


Алексиев С. Л. Инструментално еволвентно и циклоидно гребенно зацепване. Международна научна конференция АМТЕСН 2005, Научни трудове том 44, серия 2, стр. 662-668, Русе, 2005. 


Алексиев С.Л., С. К. Лилов, С. К. Стоев. Параметри характеризиращи спрегнатите еволвентни и циклоидни зъбни колела. Международна научна конференция АМТЕСН 2005 Научни трудове том 44, серия 2, стр. 669-673, Русе, 2005. 


Алексиев С.Л. Механо-математичен модел за проектиране на еволвентно зъбодълбачно колело и методика на профилиране за CAD/CAM - системи. Федерация образование и наука при Пловдивските Висши учебни заведения. ТУ София, филиал Плодив, 12 март, Пловдив, 2005. 


Aleksiev Stanislav. Mechanical and mathematical model of a gear-cutting wheel design producing non- symmetric gear profile and a method of its modeling through CAD|CAM systems. 2nd International Conference on Manufacturing Engineering and EUREKA Brokerage Event. ICMEN, 5-7 October 2005, Kallithea of Chalkidiki, Greece. 


Л. Караколов, Р. Митев. Метод за коригиране на управляваща програма при обработка на 3D повърхнини, АМТЕХ’05, ноември, Русе, 2005. 


Митев Р. Стратегии при мерене на обработени 3D повърхнини, АМТЕХ’05, ноември, Русе, 2005.  


Даскалов П., Т. Петров. Нови материали за възстановяване на лопаткови ножове. Международна научна конференция АМТЕСН 2005, Научни трудове том 44, серия 2, стр. 662-668, Русе, 2005. 


2004 

Ташев А.И., Р.Х. Рачев. Нуждаят ли се българските компании от реинженеринг? Mechanical Engineering Technologies’04, September, 23-25.2004, Varna, Bulgaria, Vol. 4, p.44-48. 


Ленгеров А.Д., Р.Х. Рачев. Прогресивни технологии за обработване на ротационни повърхнини на цилиндрови втулки на двигатели с вътрешно горене. НТС “Машиностроене и уредостроене - 2004”, 14-15 май 2004 г., с. 111-115. 


Ленгеров А.Д., Р.Х. Рачев, П. С. Серафимова. Изпитуванье на грешките од еластичните деформации на продуктите при струганье. Conference proceedings, Manufacturing and Management in 21st Century, Ohrid, Seprember 16-17, 2004, Republic of Macedonia, p.248-251. 


Ленгеров А.Д., Р.Х. Рачев. Прогресивна технология за обработване наработните повърхнини на цилиндровите втулки на двигатели с вътрешно горене. Научно-технически семинар ”Машиностроене и уредостроене-2004”,ТК „Джон Атанасов”, Пловдив, 14 и 15 май 2004, с.111-115. 


Lengerov A.D., R. Rachev, P.Naumovski. Durability of the Cutting at vibration Cutting. Conference proceedings, Manufacturing and Management in 21st Century, Ohrid, September 16-17, 2004, Republic of Macedonia, p.252-255. 


Георгиев В., А. Ленгеров, И. Четроков, С. Лилов, С. Салапатева. Изследвания за интелигентно компютърно управление при струговане и свредловане. Известия на ТУ в Пловдив, том 11 “Технически науки”, стр.41-50. Пловдив, 2004.  


Георгиев В., И. Четроков. Изследване за адаптивно управление при струговане с ЦПУ като елемент на система за интелигентно компютърно управление. Известия на ТУ в Пловдив, том 11 “Технически науки”, стр.57-66. Пловдив, 2004. 


Георгиев В., С. Салапатева. Изследване за активен контрол при струговане с ЦПУ като елемент на система за интелигентно компютърно управление. Известия на ТУ в Пловдив, том 11 “Технически науки”, стр.51-56. Пловдив, 2004. 


Georgiev V., I. Chetrokov, S.Salapateva. Intelligent lathe turning computer control system model. Scientific Conference with International Participation “MANUFACTURING AND MANAGEMENT IN 21ST CENTURI”. Ohrid, рр.44-48, 2004. 


Georgiev V., Sv. Lilov. Аpplicabiliti of adaptive control throughfeeding regulacion in deep hole drilling. Scientific Conference with International Participation “MANUFACTURING AND MANAGEMENT IN 21ST CENTURI”, p.p. 141-144. Ohrid, 2004. 


Георгиев В., Св. Лилов. Необходимост от интелигентно компютърно управление при свредловане на CNC обработващи центри Международен конгрес «МТ – 04», стр.53-55. Варна, 2004. 


Георгиев В., И. Четроков, С. Салапатева. Една възможност за интелигентно компютърно управление на точността при струговане. Международен конгрес «Машиностроителни технологии МТ– 04», стр.45-49, Варна, 2004. 


Метев Х., Т .Кузманов, А. Ленгеров. Използване на морфологичния метод за анализ и систематизиране на технологически схеми при окончателно натязване на зъби на цилиндрични зъбни колела върху обработващи центри. Известия на ТУ в Пловдив, том 11 “Технически науки”, стр.67-76. Пловдив, 2004.  


Ленгеров А.Д. Изследване качеството на детайли обработени с променливи режими на рязане върху машини с ЦПУ. Международен конгрес «Машиностроителни технологии МТ– 04», стр.74-76, Варна, 2004. 


Ленгеров А.Д. Компенсиране на главното движение при адаптивна система за струг с ЦПУ. Международна научна конференция “УНИТЕХ’ 2004”, Габрово, 2004. 


Ленгеров А.Д., И. М. Амуджев. Оптимизиране режимите на работа при струговане на детайли със сложна форма. Научни трудове – Съюз на учените в Пловдив, стр. 55-59, Пловдив, 2004.  


Kutcharov N., Hr. Streskov, D. Stankov. ELEKTRO – CHEMICAL METHOD FOR LINILG ALUMINUM IALLOYS BARRELS IN “ARSENAL” JSK. Conference proceedings, Manufacturing and Management in 21st Century, Ohrid, September 16-17, 2004, Republic of Macedonia, p.141-144. 


Станков Д. Изследване на уредба за електрохимично обработване. Международен конгрес «Машиностроителни технологии МТ– 04», стр.250-253, Варна, 2004. 


Алексиев С.Л., С. К Лилов. Зенкероване на епи и хипоциклоидни отвори. Трудове на научна сесия РУ’2004, Том 41, серия 2, стр. 8-13, Русе, 2004. 


Алексиев С. Л. Еволвентно и циклоидно зацепване на двойка зъбни колела, които се изработват на машини с ЦПУ. Трудове на научна сесия РУ’2004, Том 41, серия 2, стр. 14-17, Русе, 2004. 


Алексиев С. Л. Приложение на ремонтно възтановителна технология “хадо” в механизми изградени от зъбни колела. Десета научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА-2004, стр.170-173, Варна, 2004. 


Алексиев С. Л. Епи и хипоциклоидна форма на ротор и статор за хидромотор. Десета научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА-2004, стр. 174-176, Варна, 2004. 


Алексиев С. Л. Изследване на изменението на въртящия момент и коефициента на полезно действие на геролков хидромотор от промяната на ексцентрицитета на ротора. Десета научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА-2004, стр. 177-180, Варна, 2004. 


Серафимова П., Е. В. Георгиева, И. Илкова. Оптимизиране конструкцията на опаковки за течни и полутечи продукти. Научен семинар “Машиностроене и уредостроене”, май 2004, Пловдив. 


Георгиева Е., И. Илкова, П. Серафимова. Повишаване производителността на процеса и качеството на обработваната повърхнина при обемна електроерозийна обработка. Научен семинар “Машиностроене и уредостроене”, стр.129, май 2004, Пловдив. 


Георгиева Е. В. Автоматично опаковане на течни и полутечни продукти в нестабилни флакони. Научен семинар “Машиностроене и уредостроене”, стр.53, май 2004, Пловдив. 


2003 

Ковачев В. Д. Изследване процесите на затвърдяване на алуминиеви сплави, отляти с противоналаягане. Известия на ТУ в Пловдив, том 10 “Технически науки”, 2003 


Георгиев В. Програмно управление на силовите деформации при металорежещи машини с цифрово програмно управление. Известия на ТУ в Пловдив, том 10 “Технически науки”, 2003, стр.7-15. 


Георгиев В., И. Четроков. Изследване на силовите деформа-ции в работното пространство на металорежещи машини с ЦПУ. Известия на ТУ в Пловдив, том 10 “Технически науки”, 2003, стр.17-25. 


Георгиев В., И. Четроков. Адаптивно управление за стаби-лизиране на силовите деформации при струг с ЦПУ. Известия на ТУ в Пловдив, том 10 “Технически науки”, 2003, стр. 27-33. 


Георгиев В., С.Салапатева. Повишаване на производителността при струговане с ЦПУ. Известия на ТУ в Пловдив, том 10 “Технически науки”, 2003, стр.101-107. 


Георгиев В., Ст.М.Стоев. Опитно изследване влиянието на грешките на базовите повърхнини на заготовката върху радиалното биене при зъбообработване. Известия на ТУ в Пловдив, том 10 “Технически науки”, 2003, стр. 95-99. 


Георгиев В., Д. Станков. Универсални разстъргващи глави. Известия на ТУ в Пловдив, том 10 “Технически науки”, 2003, стр.109-115. 


Георгиев В., И. Четроков. Адаптивно управление за компенсиране на силовите деформации при струг с ЦПУ. Сб. Машиностроителна техника и технологии. АМТЕСН 03. ТУ-Варна, 2003, стр. 91-94. 


Георгиев В., И. Четроков. Комплексно адаптивно управление за стабилизиране и компенсиране на силовите деформации при ММ с ЦПУ. Сб. Машиностроителна техника и технологии. АМТЕСН 03. ТУ-Варна, 2003. стр.94-96. 


Георгиев В., Д. Станков. Разстъргване на големи отвори в условията на единично и дребносерийно производство. Сб. Машиностроителна техника и технологии. АМТЕСН 03. ТУ-Варна, 2003, стр.81-86. 


Георгиев В., С. Салапатева. Влияние на точността на процеса и размерната трайност на инструмента върху ефективността на активния контрол с поднастройване. Сб. Машиностроителна техника и технологии. АМТЕСН 03. ТУ-Варна, 2003, стр.87-90. 


Георгиев В., С. Ч. Салапатева. Изследване на процеса обстъргване за въвеждане на активен контрол с поднастройване при СТ161. Трудове на научната сесия РУ’2003, стр.8-13, Русе, 2003.  


Ямболиев Т. Свързване на инструментални материали чрез дифузионно заваряване. Машиностроене, 2003, 4, стр.14-15. 


Ямболиев Т., И. Ташуков, Т. Петров, П. Даскалов. Методика и уредба за определяне на ефективния К. П. Д. на съсредоточени топлинни източници. Машиностроене, 2003, 7-8, стр.17-19.  


Ямболиев Т., В.Колева. Дифузионно заваряване на стомани. Сб. Докл.от научна конф. “РУ 2003”, ВТУ, Русе, септ., 2003, с. 155-159. 


Iamboliev T., S. Katayama, A. Matsunawa. Interpretation of phase formation in austenitic stainless steel welds. Welding Journal, 2003, 12, 357-366.  


Станков Д., А. Д. Ленгеров. Екологичност на машоностроителните технологии–критерии за качество. Научна конференция Смолян’03, стр.5-9, Смолян, 2003. 


Алексиев С.Л. Изработване на зъби върху некръгли и неправи центроиди с циклоиден профил. Трудове на научна сесия РУ, Том 40, серия 7 стр. 56-58, Русе, 2003. 


Алексиев С.Л., С. К. Лилов. Епи и хипоциклоидна форма на зъбна двойка за осеви помпи. Трудове на научна сесия на РУ’2003, Том 40, серия 7 стр. 99-101, Русе, 2003. 


Alexiev S.L. S. K. Lilov. Noncirqular epi and hipocucloidal tooth gear. Conditons for curves. Gears ratio. Journal of Technical University at Plovdiv, Vol. 10, рр.57-61, Plovdiv, 2003. 


Alexiev S.L. Production of tooths on noncircular and nonlinear centroids. Journal of Technical University at Plovdiv, Vol. 10, рр.63-65, Plovdiv, 2003. 


Alexiev S.L., S. K. Lilov. Noncirqular hipocucloidal chain-gear and belt-gear. Meshing conditions. Gears ratio. Journal of Technical University at Plovdiv, Vol. 10, рр.69-74, Plovdiv, 2003. 


Митев Р. Алгоритъм за коригиране на УП при обработка на ПКП, Journal of the Technical University of Plovdiv, “Fundamental Scinces and Applications”, vol.10, 2003, series D, Mechanical Engineering 


Митев Р. Проверка на модела за коригиране на УП при обработка на ПКП, Journal of the Technical University of Plovdiv, “Fundamental Scinces and Applications”, vol.10, 2003, series D, Mechanical Engineering. 


Левичарив Г. М. Алуминиеви протектори с цинк и индий за промишлени систени. Енергийна ефективност и устойчиво развитие, 13.06.2003, Ловеч. 


Левичарив Г. М. Нови сплави за предпазване от ерозия. Изработване на проекти за енергийна ефективност, 17.10.2003, София. 


2002 

Yamboliev T., S. Katayama, A. Matsunawa. Solidification under pulse laser welding of austenitic stainless steels. CD-ROM Internationales Wissenshaftliches Kolloquium 47, Ilmenau, Germany, Sept. 25-27, 2002, Vortragsreihe 10.2. 


Илкова И. Л., Е. В. Георгиева, Д. Станков. Изследване влиянието на енергията на импулса върху твърдостта на повърхностния слой при обемно електроерозийно обработване. Научни трудове на съюза на учените в Пловдив, серия В – Техника и технологии, том 1, стр. 53-56, Пловдив, 2002. 


Алексиев С.Л., В. Н. Николов. Приложение на “ХАДО” РВС-технология в бутален компресор. Осма научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА-2002, стр. 303-307, Варна, 2002. 


Николов В. Н., С. Л. Алексиев. Приложение на “ХАДО” РВС-технология в двигатели с вътрешно горене. Осма научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА-2002, стр. 303-307, Варна, 2002. 


 

Катедри
Специалности