Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Направления на катедра "Електротехника"

1. Теоретична електротехника 

2. Измервания и контрол на електрически и неелектрически величини 

3. Електрически машини и апарати 

4. Електроенергетика 

5. Електрически мрежи и системи 

6. Преобразувателна техника 

7. Електрически материали 

8. Осветителна и инсталационна техника

 

Катедри
Специалности