Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Международни проекти

1. TEMPUS JEР 3144-92 

2. TEMPUS JEN 3144-97  

3. TEMPUS СМЕ 01164-95 и TEMPUS СМЕ 02513-96  

4. Еrazmus-Socratis от 2001

 

Катедри
Специалности